Idotevellers.com ฉับบนี้เราขอพาท่านผู้อ่านร่วมขับรถแรลลี่เดินทางท่องเที่ยวไปในภาคกลางตอน “มนต์เสน่ห์สีสัน   แดนสวรรค์ตะวันตก” บนเส้นทางจังหวัดราชบุรี – เพชรบุรี กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายภูมิภาค ภาคกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต,กิจกรรม,งานประเพณีท้องถิ่นด้วยการขับรถท่องเที่ยวในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลางเพื่อกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นพร้อมการสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตลอดไปเฉพาะในเดือนเมษามหาสงกรานต์จังหวัดเพชรบุรีจัดให้มีกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญและน่าสนใจสองงานอาทิเช่นงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 27 และงานขอบลานอาร์ท มาร์เช่รอบที่ 4 และนอกจากนี้ในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่เช่น Swiss Sheep Farm,Santorini Park และสุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา ภายในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทั้งสามแห่งนี้จะมีความแปลกใหม่และน่าสนใจเพียงใดขอเชิญท่านผู้อ่านขับรถติดตามทีมงาน Idotevellers.com มาได้เลยครับ.
ภาพงานจุดพลุในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร”ครั้งที่ 27ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายภูมิภาค ภาคกลางที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ด้วยครับ.

หน้าต่อไป