Idotravellers.com ฉบับนี้ผมขออาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปเยี่ยมเยือนยังประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหมู่เกาะและภูเขาไฟประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซี่ยนของไทย ในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศอินโดนีเซียนั้น  ผมเคยมีความคิดในแง่ลบกับประเทศนี้มาโดยตลอดแต่เมื่อผมได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในชีวิต ทำให้ทัศนคติในทางลบต่อประเทศอินโดนีเซียของผมเปลี่ยนไปจากเดิม ผมเกิดความรู้สึกหลงรักประเทศนี้ขึ้นมาในทันที
    สำหรับการเดินทางในทริปนี้ผมขอพาท่านผู้อ่านเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะชวากลางซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองย๊อคจาการ์ต้าเมืองหลวงเก่าของประเทศอินโดนีเซีย เป็นชุมทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่าภายในเมืองย็อกยาการ์ต้าเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแหล่งด้วยกันอาทิเช่นบุโรพุทธโธหรือที่คนชวาเรียกกันว่า “บาราบูดูร์”หนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาและวิหารปรามบานันหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญในศาสนาฮินดู จากนั้นผมจะพาท่านผู้อ่านเดินทางขึ้นไปยัง “เดียงพลาโต”ดินแดนแห่งความหนาวเย็นบนที่ราบสูงที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,000เมตรชาวชวาโบราณเชื่อกันว่าบนเดียงพลาโตคือดินแดนแห่งเทพเจ้ามีศาสนสถานที่สำคัญในศาสนาฮินดูหลายแห่งด้วยกันโดยมีรูปแบบศิลปกรรมเชื่อมโยงกันกับปราสาทสมโบร์ไพรกุกในประเทศกัมพูชาและปราสาทหมีเซิ่นในประเทศเวียดนามอีกด้วย.  ครับ......ถ้าท่านผู้อ่านพร้อมแล้วขอเชิญตามผมมาเลยน่ะครับ.
ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้.
- สายการบินการูด้าแอร์ไลน์  www.garuda-indonesia.com
- การท่องเที่ยวเกาะชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย 
- บริษัท Cha Cha Tour and Travel จำ กัด www.chachatour.com 
แผนที่ประเทศอินโดนีเซียแผนที่เมือง Yogyakarta (ย็อกยาการ์ตา)


หน้าต่อไป