5 วัน 4 คืน เปิดโลกทะเลชุมพร p2

วันที่สองของการเดินทาง เช้าวันที่สองของการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเราสองคนนั่งรับประทาน อาหารเช้าพร้อมกับชมดวงอาทิตย์ที่กำลังค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากเส้นขอบฟ้า บริเวณแหลมสนปลายสุดของอ่าวทุ่งมะขามน้อยชึ่งสามารถมองเห็นเงาดำๆของเกาะลัง กาจิวตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ไม่ไกลเท่าใดนัก สำหรับแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกที่คุณชายจะพาเราสองคนเดินทางไปก็คืออุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะชุมพรซึ่งตั้งอยู่หางจากอ่าวทุ่งมะขามน้อยระยะทางประมาณ 2 กม. คุณชายขับรถพาเราสองคนออกจากอ่าวทุ่งมะขามน้อยผ่านอ่าวทุ่งมะขามใหญ่จากนั้น ขับรถตรงไปอีกเล็กน้อยก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรซึ่งตั้ง อยู่ในตัวอำเภอเมืองลงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 22 กม.ชำระค่าธรรมเนียมคนละ10บาทจาก นั้นจึงขับรถเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถของทางอุทยานฯ จากลานจอดรถพวกเราเดินเท้าไปตามสะพานไม้ที่ทอดยาวตรงไปยังอาคารศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวซึ่ง ทางอุทยานฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งบอร์ดนิทรรศการแสดงถึงประวัติความเป็นมาของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานฯสำหรับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวัน ที่24 กุมภาพันธุ์ พ.ศ 2542โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 198,125ไร่โดยมีเนื้อที่ตั้งแต่เกาะจระเข้ ในเขตอำเภอปะทิวเรื่อยไปยังเกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะเสม็ด เกาะมะพร้าว เกาะมัตรา เกาะทองหลาง เกาะลังกาจิว บริเวณอ่างทุ่งคาในเขตอำเภอเมืองและหมู่เหาะต่างในอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโก จนถึงอ่าวทองครกในอำเภอหลังสวนพื้นที่ ของอุทยานฯครอบคลุมป่าชายเลน ภูเขา ท้องทะเล และหมู่เกาะต่างๆในทะเลชุมพรดังนั้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจึงหลากหลาย ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่นกิจกรรมดูนกบริเวณป่า ชายเลนเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ฯลฯสำหรับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรมีชายหาดที่ทอดตัวยาวระยะทางมากกว่า100กม.ครอบ คลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรมีชายหาดที่สวยงามน่า ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเช่นหาดทุ่งวัวแล่นในอำเภอปะทิว หาดอรุโณทัยในอำเภอทุ่งตะโก หาดทรายรีอันเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรฯและจุดชมวิวบนเขาเจ้าเมืองที่ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่เกาะชุมพรได้อย่างชัดเจน ซึ่งสภาพโดยรวมแล้วอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็น แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและนัก ท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยบริเวณที่ทำการอุทยานได้จัดทำสะพานทางเดินศึกษา ธรรมชาติป่าชายเลนไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดย เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณที่จอดรถทอดตัวผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผ่านแปลง ปลูกป่าโกงกางที่ทางอุทยานฯร่วมมือกันกับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาว จังหวัดชุมพรร่วมแรงร่วมใจกันปลูกไว้สะพาน จะทอดตัวยาวลดเลี้ยวไปตามป่าชายเลนตามธรรมชาติซึ่งอยู่เลียบลำคลองโดยมี สะพานลวดสลิงความยาว 72 เมตร ทอดข้ามเชื่อมไปยังอีกฝั่งหนึ่งของป่าชายเลนเพื่อนำทางเข้าสู่เส้นทางศึกษา ธรรมชาติโดยมีป้ายบอกเส้นทางและป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับสภาพป่าและสิ่งมี ชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนแสดงเป็นระยะตลอดเส้นทางนอกจากนั้นตามโพรงถ้ำ บนเกาะต่างๆในเขตพื้นที่ของอุทยานฯหมู่เกาะชุมพรยังเป็นที่อยู่อาศัยและทำ รังของบรรดานกนางแอ่นอีกด้วยเช่นบนเกาะละวะและลังกาจิวที่เราสองคนเดินทางไป ท่องเที่ยวมาเมื่อวานนี้สำหรับ พื้นที่ของอุทยานฯประกอบไปด้วยเกาะต่างๆมากกว่า40เกาะโดยเฉพาะเกาะบางเกาะมี จุดดำน้ำตลอดจนหาดทรายอันสวยงามน่าพักผ่อนหย่อนใจเช่นเกาะจระเข้ที่ตั้งอยู่ ทางตอนเหนือสุดของพื้นที่อุทยานฯสำหรับเกาะง่ามน้อยและเกาะง่ามใหญ่เป็นเกาะ สัมปทานรังนกนางแอ่นบริเวณโดยรอบเกาะมีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งดำน้ำ ตื้นและดำน้ำลึกที่น่าสนใจแห่งหนึ่งส่วนเกาะไข่ก็เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวย งามเป็นสุสานของปะการังจำนวนมากที่ถูกทำลายด้วยพายุเกย์เมื่อปีพ.ศ 2532นอกจากนี้แล้วภายในอุทยานฯหมู่เกาะชุมพรยังประกอบไปด้วยสังคมป่าบก อันได้แก่ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าชายหาดฯลฯและสังคมพื้นตามภูเขาและหน้าผาหินซึ่งสามารถจะพบพืชพรรณไม้ ทั้งหมดมากกว่า 145 ชนิด นอกจากนี้ยังมีสังคมป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์สำหรับ ทรัพยากรสัตว์ป่าภายในเขตอุทยานฯจะพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบก ถึง 20 ชนิดที่สำคัญได้แก่เลียงผาและค่างแว่นถิ่นใต้และนกต่างๆมากมายหลากหลายชนิด เช่นนกเหยี่ยว นกกก นกกลุ่มพูแดง ฯลฯส่วนสัตว์เลื้อยคลานพบทั้งหมด 26 ชนิดในจำนวนนี้มีเต่าทะเลเช่นเต่าตนุและเต่ากระ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรทางอุทยานฯได้ จัดเตรียมบ้านพักรับรองไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหลายหลังรวมทั้งสถานที่ กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแค้มปิ้ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตู้ป.ณ. 8 ปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร86120 หรือโทรศัพท์โทรสาร 077 558 144 เราสองคนเดินเที่ยวชมความสวยงามตามธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ ชุมพรจนสมควรแก่เวลาจากนั้นคุณชายก็พาพวกเราออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง หมายเลข4001จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4098 จนมาถึงหาดทรายรีสำหรับ หาดทรายรีแห่งนี้นับได้ว่าเป็นหาดยอดนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร งานเปิดโลกทะเลชุมพรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็จะมาจัดกันบนหาดทรายรีแห่ง นี้ซึ่งนอกจากจะเป็นหาดที่สวยงามและยอดนิยมแล้วบริเวณหาดทรายแห่งนี้ยังเป็น ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม ศักดิ์ พระราชบิดาแห่งกองทัพเรือไทย
ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวชุมพรตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วไปบริเวณหาดทรายรีแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์
ตัว ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองตั้งเด่นเป็น สง่าอยู่บนเนินเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่ท้องทะเลอ่าวไทย


ภายใน ประดิษฐานพระบรมรูปของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และถูกจัดให้เป็น พิพิธภัณฑ์แสดงถึงพระราชประวัติความเป็นมาของพระองค์ท่านรวมทั้งจัดแสดง ข้าวของเครื่องใช้ของพระองค์ในขณะที่ยังคงดำรงพระชนม์ชีพอยู่และบริเวณก่อน ถึงอนุสรณ์สถานของกรมหลวงชุมพรฯมีทางเดินเท้าขึ้นไปยังสวนสมุนไพรของหมอพร เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยมากมายหลากหลายชนิดเพื่อเป็นการสืบทอดเจนตารมณ์ ของกรมหลวงชุมพรฯที่ทรงใช้ในการแพทย์รักษาประชาชนทั่วไปเสียง จุดประทับจากประชาชนที่เดินทางมากราบสักการบูชาพระบรมรูปของพระองค์ท่านดัง สนั่นหวั่นไหวบริเวณด้านหน้าของอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นระยะตั้งแต่เช้าจรด ค่ำคือพลังแห่งศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านกล่าว กันว่ากรมหลวงชุมพรฯท่านทรงโปรดปรานเสียงปืนเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังคง ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ ซึ่งแสดงถึงความเป็นชายชาติทหารของท่านและ จากจุดชมวิวบนอนุสรณ์สถานของพระองค์ท่านสามารถมองเห็นแนวชายหาดทรายรีโค้ง เว้ายาวเป็นอ่าวสวยหาดทรายกว้างเป็นแนวยาวสุดสายตาพานอราม่าหาดทรายยาวไปจน ถึงที่ศาลปู่โสมความยาวประมาณ3กม.สามารถ ลงเล่นน้ำและเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างปลอดภัย เบื้องหน้าของหาดทรายรีมองเห็นเกาะๆหนึ่งซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง เท่าใดนักก็คือ เกาะมะพร้าวเป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่นของบริษัทรังนกซีโฟร์ ตั้งอยู่ห่างจากหาดทรายรีระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองริมชายหาดมี เขื่อนปูนซีเมนต์เป็นแนวยาวตลอดแนวชายหาดกำบังคลื่นมีบันไดปูนสามารถเดินลง มาบริเวณชายหาดร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าวที่ขึ้นเรียงรายตลอดแนวชายหาดบริเวณ สองฟากฝั่งถนนเลียบชายหาดเรียงรายไปด้วยเพิงขายอาหารของชาวบ้านเรียงรายไปจน ถึงสุดปลายถนน ในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์มักจะมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเดินทางมาพักผ่อน หย่อนใจชมวิวทิวทัศน์นอนรับลมทะเลและรับประทานอาหารทะเลสดๆกันเป็นจำนวนมาก เราสองคนกราบนมัสการพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นที่เรียบร้อย แล้ว จากนั้นจึงลงมาเดินเที่ยวชมเรือรบลวงชุมพรเป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่โดยมี ความยาว 68 เมตร กว้าง6.5เมตรได้ถูกขึ้นระวางประจำการเมื่อปีพ.ศ.2481ใน อดีตเรือรบตอร์ปิโดลำนี้จะมีหน้าที่คอยคุ้มกันเรือลำเลียงพลในขณะทำการยกพล ขึ้นบกและทำการลาดตระเวนตามชายฝั่งป้องกันการโจมตีของข้าศึกต่อมาได้ทำการ ปลดประจำการเมื่อวันที่26พฤศจิกายน พ.ศ2518 อ จากนั้นทางกองทัพเรือได้ทำการมอบเรือรบหลวงชุมพรให้ทางจังหวัดชุมพรนำมาจอด ทอดสมอบกไว้ชั่วนิรันดร์ที่บริเวณหาดทรายรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงทำคุณประโยชน์นานานับประการให้กับประชาชน ชาวไทยและกองทัพเรือไทยสำหรับบริเวณสถานที่จัดแสดงเรือรบหลวงชุมพรลำนี้เท ด้วยพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลานกว้างโดยรอบลำเรือสามารถเดินเที่ยวชมได้ โดยสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการบูชาศาลกรมหลวงชุมพรฯเสร็จมักจะ เดินทางมาเที่ยวชมเรือรบหลวงชุมพรลำนี้กันเป็นประจำหลังจากนั้นคุณชายก็พา เราสองคนเดินทางต่อไปยังเขาเจ้าเมืองซึ่งใช้เส้นทางเดียวกันกับเส้นทางหาด ทรายรีโดยมีถนนเลียบชายหาดหาดทรายรีจากนั้นจะมีเส้นทางถนนแยกขวามือเป็นถนน ขึ้นเขาระยะทางประมาณ1กม.ตลอดเส้นทางมีป้ายแสดงทางขึ้นเขาเจ้าเมืองอยู่ตลอด เส้นทางจนถึงลานจอดรถ คุณชายจอดรถไว้ที่ลานจอดรถจากนั้นพาเราสองคนเดินเท้าขึ้นไปยังจุดชมวิวบนเขา เจ้าเมืองสำหรับ จุดชมวิวบนเขาเจ้าเมืองแห่งนี้มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณ หาดทรายรีบนเขาเจ้าเมืองมีจุดชมวิวนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์เกาะ แก่งต่างๆในหมู่เกาะทะเลชุมพรได้อย่างชัดเจนสุดสายตาพานอราม่าโดยฉพาะเกาะ จระเข้เกาะสัมปทานรังนกที่ตั้งอยู่ห่างจากหาดทรายรีระยะทางเพียง1 กม.ได้อย่างชัดเจนนอก จากนี้บนจุดชมวิวแห่งนี้ยังมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้นักท่องเที่ยวชมวิว ทิวทัศน์ได้อย่างสะดวกสบายและยังมีศาลาพักร้อนและร้านจำหน่ายอาหารเครื่อง ดื่มให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจพร้อมรับประทานอาหารอีกด้วยนอก จากนี้ทางอุทยานฯหมู่เกาะชุมพรยังได้จัดทำเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติบน เขาเจ้าเมืองโดยเริ่มต้นเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งมีพืชพรรณไม้มากมายหลากหลาย ชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้เช่น เตยทะเล หวาย ต้นกระทิง ต้นตีนเป็ดฯลฯโดยมีป้ายสื่อความหมายอธิบายตลอดเส้นทางเดินเท้าซึ่งจะใช้เวลา เดินเท้าประมาณ 30นาทีหลัง จากเดินศึกษาธรรมชาติกันจนสมควรแก่เวลาแล้วจากนั้นจึงเดินมานั่งพักผ่อน หย่อนใจกันบริเวณร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนจุดชมวิวบนเขาเจ้าเมือง ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วเรามาหาอาหารกลางวันกันดีกว่า ร้านอาหารลุยคือร้านที่พวกเราแวะมาหาอาหารกลางวันรับประทานกันในมื้อนี้ร้าน อาหารลุยตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดอ่าวภราดรภาพในตำบลปากน้ำอำเภอเมือง จังหวัดชุมพรร้าน อาหารลุยเป็นร้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งในจังหวัดชุมพรมีเมนูอาหาร ทะเลสดๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทานมากมายหลากหลายชนิดอาทิเช่นกุ้ง ผัดกะปิสะตอ แกงส้มปลากระบอกผัดเผ็ดปลาดุกทะเล ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทย ฯลฯเมนูอาหารส่วนใหญ่รสชาติจัดจ้านตามสไตล์อาหารใต้ที่นิยมรับ ประทานอาหารประเภทรสชาติจัดจ้านสนใจอยากลองลิ้มชิมรสเมนูอาหารของร้านอาหาร ลุยติดต่อสอบถามเส้นทางไปร้านอาหารลุยได้ที่โทรศัพท์ 077 521 235 ,077 522 233 ถ้ามีเวลาว่างขับรถมาเที่ยวจังหวัดชุมพรแล้วขับเลียบชายหาดผ่านไปยัง อ่าวภราดรภาพก็ลองแวะเข้าไปลองชิมดูสักหนึ่งมื้อก็ได้น่ะครับเจ้าของ ฝากบอกเราสองคนมาว่า “อร่อยตายไม่คิดตังค์ครับ” และจากบริเวณระเบียงของร้านอาหารลุยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายหาด อ่าวภราดรภาพได้อย่างชัดเจนและถ้ามองออกไปในทะเลเบื้องหน้าจะมองเห็นเกาะ เสม็ดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากหาดภราดรภาพระยะทางประมาณ 2 กม.เกาะเสม็ดแห่งนี้เป็นเกาะเสม็ดในจังหวัดชุมพรอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเกาะเสม็ดในจังหวัดระยองเข้าน่ะครับ
เกาะ เสม็ดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เกาะหนึ่งในทะเลชุมพรโดยมีพื้นที่ประมาณ 5,275ไร่ภูมิประเทศส่วนใหญ่บนเกาะเสม็ดเป็นพื้นที่ราบประมาณสองส่วน มีภูเขาอยู่เยียงหนึ่งส่วนแบ่งเป็นพื้นที่ทำกสิกรรมเสีย 700ไร่โดยมีการทำสวนมะพร้าวเป็นอาชีพหลักบนเกาะปีไหนราคามะพร้าวดีชาวบ้านก็ แฮปปี้หน้าบานกันทั่วทั้งเกาะตรงกันข้ามถ้าปีไหนราคามะพร้าวตกต่ำชาวบ้านก็ หน้าแห้งกันทั่วทั้งเกาะเหมือนกัน
แต่ชาวบ้านก็มีอาชีพเสริมคือการทำ ประมงพื้นบ้านบนเกาะเสม็ดมีบ้านเรือนของชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะไม่กี่หลังคา เรือนส่วนใหญ่ประกอบกาชีพทางการทำสวนมะพร้าวและประมงบนเกาะเสม็ดด้านที่อยู่ ตรงข้ามกับหาดภราดรภาพมีหาดทรายอยู่เพียงไม่กี่แห่งนอกนั้นเป็นโขดหินส่วน หาดที่สวยที่สุดนั้นเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแห่งหนึ่งมีชื่อว่าชุมพรเสม็ด ไอร์แลนด์รีสอร์ทมีบังกะโลบ้านพักอยู่17หลังทั้งหมดในราคาที่เริ่มต้น ตั้งแต่1.000-2,500บาทติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 6167323 ,02 290 4398 หลังจากเอร็ดอร่อยกับเมนุอาหารจานเด็ดของร้านลุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจาก นั้นคุณชายก็ขับรถพาเราสองคนเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมบริเวณกม.ที่453 เป็นที่ตั้งของพ่อตาหินช้างที่เคารพสักการบูชาของชาวชุมพรตลอดจนประชาชนที่ ขับรถผ่านไปมาบริเวณนี้มักจะบีบแตรรถยนต์เมื่อขับรถผ่านมายังศาลพ่อตาหิน ช้างถือเป็นการแสดงความเคารพบูชาเพื่อให้พ่อตาหินช้างอำนวยอวยชัยให้เดินทางโดยปลอดภัยคุณ ชายพาพวกเราขับรถผ่านอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิวโดยใช้เส้นทางถนนเพรชเกษม จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณกม.ที่426 เข้าไปตามถนนระยะทางประมาณ 21 กม.ผ่านโครงการพระราชดำริในที่สุดคุณชายก็พาเราเดินทางมาถึงอ่าวบางเบิดซึ่ง เป็นอ่าวที่มีชายหาดยาวติดต่อกับชายหาดในอำเภอบางสะพานน้อยในจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์สำหรับหาดบางเบิดเป็นหาดแรกในเขตจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนเหนือ อยู่ติดกับหาดถ้ำธงหาดบางเบิดตั้งอยู่ในอำเภอปะทิวห่างจากตัวเมืองปะทิว ระยะทางประมาณ55กม.หาด บางเบิดเป็นชายหาดกว้างมีเม็ดทรายสีขาวนวลทอดตัวยาวขนานคู่ไปกับทิวสนที่ ขึ้นเรียงรายตลอดแนวชายหาดระยะทางประมาณ10กม.ไปจนสุดแนวชายหาดที่บ้านถ้ำธง มีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆอยู่หลายหลังคาเรือนใกล้กันนั้นมีสะพานท่าเทียบเรือ ประมงที่สร้างขึ้นด้วยซีเมนต์ทอดตัวยาวลงไปในทะเลระยะทางประมาณ 100 เมตรเป็น จุดชมวิวที่ดีสามารถมองเห็นดวามโค้งเว้าของอ่าวบางเบิดได้ทั้งอ่าวส่วนทาง ด้านขวามือของสะพานท่าเทียบเรือมีภูเขาสูง บนสุดของภูเขามีถ้ำเล็กๆเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิมีศาลอยู่หน้าถ้ำเป็นที่สักการ บูชาของชาวบ้านในบริเวณนั้น บริเวณชายหาดบางเบิดบางส่วนเป็นที่ตั้งของโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คุณชายพาเราสองคนขับรถเลียบชายหาดบางเบิดมาจนมาถึง ณ จุดชมวิวเนินทรายงาม


จาก นั้นจัดการจอดรถไว้ข้างทางจากนั้นจึงเดินเท้าไปตามบันไดหินเส้นทางคดเคี้ยว จนในที่สุดก็มายืนอยู่บนจุดชมวิวเนินทรายงามจากจุดชมวิวสามารถชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามแบบสุดสายตาพานอราม่าประกอบกับท้องฟ้าในวันนี้อากาศสดใสรู้เห็น เป็นใจให้กับพวกเราบันทึกภาพอันสวยงามของอ่าวบางเบิดอย่างเต็มอิ่มมาฝาก ท่านผู้อ่านที่ยังไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังอ่าวบางเบิดในจังหวัดชุมพร ว่ามีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชายหาดใดๆในประเทศไทยหาด บางเบิดที่มีลักษณะโค้งเว้าเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเม็ดทรายที่ขาวนวล ละเอียดน้ำทะเลที่ใสประดุจดั่งมรกต ทิวสนทะเลที่ให้ความร่มรื่นเรียงรายตลอดแนวชายหาดเหมาะสำหรับการพักผ่อน หย่อนใจเดินเที่ยวชมบนชายหาดแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งสม แล้วกับคำร่ำลือที่ว่าจังหวัดชุมพรป็นจังหวัดที่มีชายหาดที่มีความยาวที่สุด ในประเทศไทยคือมีความยาวถึง 222 กม. สำหรับหาดทรายด้านล่างที่ขาวสะอาดและงดงามของอ่าวบางเบิดแล้วยังมีรูปแกะ สลักหินทรายประติมากรรมอันได้สัดส่วนและสวยงามของฝูงปลาโลมาหัวบาตรตั้งแสดง ไว้บริเวณชายหาดบางเบิดอีกด้วยเรา สองคนช่วยกันบันทึกภาพบนจุดชมวิวเนินทรายงามบนหาดบางเบิดจนสมควรแก่เวลาจาก นั้นจึงออกเดินทางเลียบชายหาดบนถนนหมายเลข3253 ปะทิว-บางจากแลเห็นรูปเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าหันหน้าออกสู่ ท้องทะเลทางทิศตะวันออกใน สำนักสงฆ์แก้วประเสริฐซึ่งมีฮวงจุ้ยที่ดีตามคติความเชื่อของจีนโบราณคือด้าน หน้าติดภูเขาด้านหลังติดทะเลภายในสำนักสงฆ์แก้วประเสริฐแห่งนี้บรรยากาศ ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้น้อยใหญ่กลิ่นธูปควันเทียนลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณสำนัก สงฆ์แห่งนี้ซึ่งภายใน มีห้องโถงขนาดใหญ่ใช้เป็นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานและศึกษาธรรมะสำนักสงฆ์แก้ว ประเสริฐเป็นที่เคารพบูชาของชาวชุมพรและประชาชนทั่วไปเดินทางมากราบไหว้ สักการบูชาไม่ขาดสายในแต่ละวันส่วนบริเวณเนินเขาทางด้านข้างของสำนักสงฆ์ แก้วประเสริฐเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ส่วนบริเวญด้านหน้าทำเป็นระเบียงยื่นออกมาเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่เกาะทะเลชุมพรได้แบบสุดสายตาพานอราม่าอีกด้วยคุณ ชายพาเราสองคนเดินเที่ยวชมภายในของสำนักสงฆ์แก้วประเสริฐจนสมควรแก่เวลาจาก นั้นคุณชายก็พาเราสองคนเดินทางต่อไปยังถนนเลียบชายหาดสาย 3253 มีป้ายบอกเส้นทางไปยังอ่าวทุ่งซาง บรรยากาศ


ภายใน อ่าวทุ่งซางร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าวน้อยใหญ่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนั่ง รับลมทะเลเล่นเย็นๆใจจากอ่าวทุ่งซางคุณชายพาเราสองคนเดินทางต่อมายังหาดยาย ไฮ้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอ่าวทุ่งซางไม่ไกลเท่าใดนักพวก เราเดินทางมายังอ่าวยายไฮ้ในช่วงเวลาน้ำทะเลลดลงมากๆชาวบ้านจึงออกมาเดินหา หอยกลมกันบริเวณชายหาดอ่าวยายไฮ้ซึ่งมีลักษณะเป็นหาดทรายผสมหาดหินสำหรับ หอยกลมที่ชายบ้านจับได้นิยมนำไปต้มกะทิรสชาติอร่อยดีนักแลเราสองคนเดินเที่ยวชมชาวบ้านเก็บหอยกลมอยู่สักครู่ใหญ่จากนั้นจึงออกเดินทางไปตามถนนหมายเลข 3201เส้นทางเดียวกันกับไปสนามบินชุมพรสำหรับ วัดถ้ำเขาพลูตั้งอยู่ในตำบลชุมโคอำเภอปะทิวห่างจากตัวอำเภอปะทิวระยะทาง ประมาณ17กม.ภายในวัดถ้ำเขาพลูมีพื้นที่ติดต่อกับแนวเขาพลูซึ่งเป็นที่มาของ ชื่อวัดสำหรับแนวเขาพลูมีโพรงถ้ำเว้าลึกเข้าไปในภูเขาปัจจุบันมีพื้น ซีเมนต์ยกสูงมีบันไดซีเมนต์อยู่สุงจากพื้นดิน50เมตรภายในถ้ำเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ด้วยกัน สำหรับจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของการที่ได้มีโอกาสเดินทางมาท่อง เที่ยวยังวัดถ้ำเขาพลูก็คือการที่ได้มาชมค่างแว่นถิ่นใต้ซึ่งอาศัยอยู่บนเขาพลูสามฝูงมักจะหอบลูกจูงหลานลงจากเขาพลูมาทำมาหากินกันบริเวณลานวัดในช่วงเวลาเช้าและเย็นของทุกวันซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านนำอาหารอาทิเช่น กล้วย ถั่วฝักยาวมาแจกจ่ายให้กับเหล่าสมุนหนุมานได้กินกันเป็นที่อิ่มหนำสำราญผม สอบถามพระลูกวัดแห่งวัดถ้ำเขาพลูได้ความว่าค่างแว่นถิ่นใต้เหล่านี้จะอาศัย อยู่บนเขาพลูและจะลงมาหาอาหารในตอนเช้าและเย็นของทุกวันโดยไม่มีใครมารังแก หรือทำอันตรายต่อค่างแว่นถิ่นใต้เหล่านี้
นอกจากบางตัวอาจซุ่มซ่ามโชว์กายกรรมอวดค่างแว่นสาวห้อยโหนโจนทะยานเห็นสายไฟแรงสูงเป็นเถาวัลย์ถูกไฟฟ้าช๊อตตกลงมาตายบนลานวัดเป็นประจำจาก นั้นเรานำถั่วฝักยาวที่ซื้อติดไม้ติดมือมาแจกจ่ายให้กับเหล่าสมุนหนุมานได้ กินกันจนอิ่มหนำสำราญ จากนั้นคุณชายก็พาเราสองคนออกเดินทางต่อไปยังวัดเขาเจดีย์ซึ่งอยู่ห่าง จากวัดถ้ำเขาพลูระยะทางประมาณ4 กม.จากสี่แยกเข้าเขตตำบลชุมโคจากนั้นเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟไปทางวัดเขาเจดีย์ ระยะทางประมาณ 1 กม.มีป้ายบอกทางชัดเจนพวก เรามองเห็นองค์พระพุทธรูปยืนคู่กับเจดีย์สีขาวตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา จากนั้นคุณชายพาเราสองคนขับรถขึ้นไปยังเส้นทางขึ้นเขาอันคดเคี้ยววกวนระยะ ทางประมาณ1กม.ในที่สุดก็เดินทางมาถึงบนยอดสุดของวัดเขาเจดีย์จากนั้นจึงลง จากรถเดินลงมาเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของวัดเขาเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปปางห้าม สมุทรขนาดใหญ่คือพระบูรพาบรรพตหันหน้าไปทางทิศตะวันออกส่วนขวามือมีเจดีย์สี ขาวระฆังคว่ำตั้งอยู่บนฐานย่อมุมถัดจากเจดีย์เป็นศาลาจัตุรมุขภายในมีรอย พระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่บนมณฑปไม้สำหรับ


จุด เด่นที่น่าสนใจบนเขาเจดีย์แห่งนี้คือการที่ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมบนจุดชมวิวแห่ง นี้ซึ่งสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปะทิวได้ทั้งหมดส่วนทางทิศเหนือมอง เห็นเทือกเขาพลูทางทิศตะวันตกมองเห็นเทือกเขาแมวด้านทิศใต้มองเห็นเทือกเขา ดินสอส่วนทางทิศตะวันออกมองเห็นชายฝั่งทะเลปะทิวและถ้าในวันที่ท้องฟ้าปลอด โปร่งแจ่มใสอากาสเป็นใจจะสามารถมองเห็นเกาะไข่ได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยัง เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย พวกเราใช้เวลาชมวิวทิวทัศน์บนเขาเจดีย์จนสมควรแก่เวลาจากนั้นคุณชายจึงขับรถ พาเราลงมาจากวัดเขาเจดีย์มุ่งหน้าต่อไปยังท่าเรือสะพลีที่ตั้งอยู่ในอำ เภอปะทิวท่าเรือสะพลีในยามแดดล่มลมตกท่า เรือสะพลีเป็นท่าเรือชาวประมงขนาดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนชาวประมงสะพลีในอำ เภอปะทิวห่างจากตัวเมืองชุมพรระยะทางประมาณ22 กม. คุณชายขับรถพาเราสองคนข้ามสะพานคอนกรีตคลองท่าเสม็ดจนในที่สุดก็เดินทางมา ถึงหมู่บ้านชาวประมงสะพลีเราสองคนลงจากรถเดินเล่นที่บริเวณท่าเรือประมงสะ พลีซึ่ง จากท่าเรือแห่งนี้เราสามารถมองเห็นชายหาดขาวเป็นแนวยาวไปจนจรดหาดทุ่งวัว แล่นในอำเภอปะทิวซึ่งอยู่ห่างระยะทางประมาณ2 กม.โดยมีเทือกเขาพลูทอดตัวเป็นแนวยาวรูปทรงสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังใน บรรยากาศแดดร่มลมตกเช่นนี้ช่างเป็นภาพที่สวยงามเสียยิ่งกระไร บริเวณชายหาดสามารถลงเล่นน้ำได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ำทะเลลดลงมากๆจะแลเห็น บรรดาเด็กๆมาเล่นฟุตบอลกันบริเวณหาดทรายใกล้กับท่าเทียบเรือเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้แล้วชายหาดสะพลียังมีแนวปะการังเทียมวางเป็นแนวยาวคู่ขนานไปกับท่า เรือสะพลีเพื่อป้องกันคลื่นลมทะเลกัดเสาะบริเวณชายฝั่งบรรยากาศ ยามเย็นบริเวณท่าเรือสะพลีเงียบสงบไม่พลุกพล่านมีร้านขายของฝากอาทิเช่นปลา แห้ง หมึกแห้งและกะปิรสดีของสะพลีที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของ ฝากกันเป็นประจำบริเวณด้านหน้าของชุมชนบ้านสะพลีมีถนนเลียบหาดผ่านด้านหน้า ชุมชนยาวไปจนถึงบ้านท่าเสม็ด บริเวณชุมชนบ้านสะพลีแห่งนี้มีร้านขายอาหารตามสั่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของโชว์ห่วยและบางวันก็มีตลาดนัดเปิดท้ายขายของให้บริการชาวบ้านได้ มาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยเราสองคนใช้เวลาเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านสะพลีจนดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าได้เวลาเดินทางกลับM.T. RESORTที่อ่าวทุ่งมะขามน้อยกันแล้วหลัง จากที่เดินทางกลับมาที่ M.T. RESORT ได้พักล้างหน้าล้างตาแล้วก็มารับประทานอาหารมื้อค่ำที่คุณชาย ได้จัดเตรียมไว้ให้ หลังจากจัดการกับอาหารค่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1เรา สองคนจึงขอตัว กลับไปพักผ่อน พรุ่งนี้คุณชายบอกเราว่าจะพาเราสองคนไปท่องเที่ยวยังเกาะพิทักษ์ในอำ เภอหลังสวนกัน เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเกาะที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวและกิจกรรม แบบHOMESTAYที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งในประเทศไทยสำหรับวันนี้เราสองคนขอกราบลาท่านผู้อ่านแต่เพียงเท่านี้ครับ ....

หน้าต่อไป