นครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ“พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดน สุวรรณภูมิ ทั้งนครปฐมยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อ นานาชนิด โดยเฉพาะส้มโอ ผลไม้ขึ้นชื่อจนถูกบบรจุให้เป็นต้นคำขวัญประจำจังหวัด
จากหลักฐานทาง โบราณคดีและธรณีวิทยา บริเวณเมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเล เคยเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดี มีหลักฐานเชื่อว่าศาสนาพุทธและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามายังดินแดนนี้ เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดีย ทรงส่งสมณทูต เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ โดยสันนิฐานว่าเข้ามาที่นครปฐมเป็นแห่งแรก จากหลักฐานที่ปรากฏ ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์และซากโบราณวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปศิลปะคุปตะ ซึ่งค้นพบที่จังหวัดนครปฐม นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองได้เปลี่ยนเส้นทาง จึงได้มีการอพยพย้ายถิ่นไปตั้งหลักแหล่งใหม่อยู่ริมน้ำ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ โดยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้น ชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” ตั้งแต่นั้นบริเวณตัวเมืองนครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างไปหลายร้อยปี

จวบ จนมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงผนวชอยู่ได้เสด็จธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ สมัยนั้นยังเรียก “พระประธม” ซึ่งมีปรางค์ศิลปะขอมสร้างอยู่โดยรอบ ทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ไหนจะเทียบเท่า แม้ว่าบริเวณโดยรอบจะเป็นป่ารกชัฎแต่ก็ยังมีผู้มาสักการะอยู่เนืองๆ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระเจดีย์ โดยก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ และทรงพระราชทานนามเจดีย์นี้ว่า “พระปฐมเจดีย์” ตามหลักฐานที่ทรงเห็นว่าที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อน และทรงพระราชวินิฉัยว่า พระพุทธศาสนาได้มายังดินแดนแห่งนี้เป็นที่แรก หลังจากนั้นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้ปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ รอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ซึ่งใช้เวลาบูรณะและก่อสร้างนานถึง ๑๗ ปีจึงแล้วเสร็จ (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2413) การบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ในครั้งนั้นทำให้เกิดชุมชนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ขึ้นมาด้วย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เริ่มการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านมายังนครชัยศรี แต่ขณะนั้นบริเวณโดยรอบเมืองนครปฐม ณ ที่ตั้งปัจจุบันยังมีแค่ชุมชนรอบองค์พระปฐมเท่านั้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ.2447 เหมือนที่เคยตั้งมาแล้วในสมัยโบราณ ตั้งแต่นั้นเมืองนครปฐมจึงได้พัฒนาและเติบโตมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
เมือง นครปฐมนับได้ว่าเจริญรุ่งเรืองมากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ตำบลสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน เพื่อฝึกเสือป่า และโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ให้สร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชาขึ้น ทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” ต่อมาให้เปลี่ยนชื่อเมือง “นครชัยศรี” เป็น “นครปฐม” แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยุบเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันนครปฐมถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละหลาย สิบล้านคน
เกริ่นข้อมูลจังหวัดนครปฐมมาเสียยาวยืด www.idotravellers .com จะขอนำท่านเที่ยวเมืองส้มโอหวาน นครปฐม ก็ขอเชิญทัศนา..คลิ๊กเข้าไปชมได้เลย..ครับ.กระผม

หน้าต่อไป