ครั้ง หนึ่งเคยมีคนกล่าวกับผมไว้ว่า “ถ้าอยากจะเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ในอดีตเมื่อ50-60 ปีที่แล้วให้มาเที่ยวชมที่เมืองหลวงพระบางเพราะนั่นแหล่ะคือเมืองเชียงใหม่ ในอดีต” ดังนั้น Idotravellers.com ฉับบนี้เราจึงขออาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปเยี่ยมยามหลวงพระบางเมืองเล็กๆ ที่น่ารักตั้งอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาอันหนาวเย็นเมืองหลวงพะบางประกอบ ไปด้วยวัดวาอารามอันเก่าแก่,ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งอาณาจักร ลานช้างอันงดงามและใช่เพียงแต่วัดวังบ้านเรือนที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และด้วยวิถีชีวิตผู้คน ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนองค์การUnescoประกาศยกย่องให้หลวงพระบาง เป็นเมืองมรดกโลกที่ยังมีลมหายใจอยู่ และเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุดในอาเซี่ยนจนได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ 2538 ท่านผู้อ่านลองเดินทางมาสัมผัสเมืองหลวงพระบางเที่ยวชมวัดวา อาราม,พระราชวัง,วิถีชีวิตผู้คนตลอดจนสถาปัตยกรรมของอาณาจักรลานช้างในอดีต ความเป็นราชธานีอันเก่าแก่แห่งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและประทับ ใจมากที่สุด หาเวลาว่างๆเดินทางมาเยี่ยมยามเมืองหลวงพระบางให้ได้เหมือนกับเราทั้งสองคน น่ะครับ......สะบายดีหลวงพะบาง ครับ....

หน้าต่อไป