Idotravellers.com ฉับบนี้เราขอนำท่านผู้อ่านเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานีแดนดินถิ่นอีสานใต้ เมืองที่มีประวัติศาตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากมายไปด้วยวัดวาอารามอันสวยงาม และขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเช่นงานแห่เทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงจนโด่ง ดังไปทั่วโลกและจากจังหวัดอุบลราชธานีเราจะขออาสาพาท่านผู้อ่านเปิดประตูสู่ อินโดจีนเดินทางข้ามแม่น้ำโขงไปยังแขวงจำปาสักเมืองที่ร่ำรวยไปด้วยธรรมชาติ อันสวยงามในสปป.ลาวทั้งสองเมืองนี้เปรียบเสมือนกับบ้านพี่เมืองน้องโดยมีประ วัติศาตร์ความเป็นมาเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนาน เราชาว Idotravellers.comขอขันอาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศของสอง เมืองนี้ครับ
สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ทีมงาน Idotravellers.com ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)โดยการนำของน.ส.มัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งทีมงาน
Idotravellers.com ทุกคนขอขอบคุณมาน่ะที่นี้ด้วยครับ 
ขอขอบคุณ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0 2192 1924-6 โทรสาร.0 2192 1951-2 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // www.domesticthailand.com 
อุบลสุรชัยทัวร์
368 หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045-314488 โทรสาร 045-317220
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.ubonsurachaitour.com 

หน้าต่อไป