Idotrevellers.com ฉับบนี้เราขออาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปไหว้พระกันที่เมืองน่าน...จังหวัด เล็กๆที่น่ารักสงบงามทุกยามเมื่อได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน..... น่านดินแดนที่หลายคนขนานนามกันว่า “ล้านนาตะวันออก”ถูกโอบล้อมไว้ด้วยขุนเขาอันสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ธรรมชาติอันงดงามและสายน้ำน่านที่ไหลผ่านเทือกเขาอันคดเคี้ยววกวนให้ความ อุดมสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงชาวน่านมาตลอดชั่วนาตาปีนอกจากนี้แล้วสองฟากฝั่ง แม่น้ำน่านยังถูกหล่อหลอมไปด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนชาวน่านที่ยัง คงดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายสงบในอ้อมกอดของหุบเขาและสาย น้ำ นอกจากนั้นแล้วน่านยังเต็มไปด้วยวัดวาอารามอันงดงามศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ แฝงไว้ด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวจนนักท่องเที่ยวหลายคนเปรียบเทียบเมืองน่านให้เป็นเมือง คู่แฝดของเมืองหลวงพระบาง สาเหตุก็เพราะว่าน่านมีวัดวาอารามอันเก่าแก่สวยงามตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม อันงดงามคล้ายเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรลานช้างเท่านั้นยังไม่พอน่านยังมี พรมแดนใกล้ชิดติดกันกับเมืองหงสาในสปป.ลาวโดยมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังเมือง ไชยะบูลีข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองหลวงพระบางอีกด้วยครับ.สำหรับ “ไหว้พระดีที่เมืองน่าน”ฉับบต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจ บ้างขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามเราชาว Idotrevellers.comมาได้เลยครับ.

หน้าต่อไป