IDOTRAVELLERS.COM ฉับบนี้ขออาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปไหว้พระ๙รัชกาลในราชวงศ์จักรีกันครับ  เพื่อให้ท่านผู้อ่านและนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์  ขอพรไหว้พระพร้อมสักการะสถานที่อันเป็นมงคลแก่ชีวิตเป็นการเริ่มต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจตามคติความเชื่อของไทยอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณโดยรอบอีกด้วยครับ.
สำหรับวัดประจำรัชกาลทั้ง๙รัชกาลที่เราจะพาท่านผู้อ่านเดินทางไปไหว้พระขอพรมีดังต่อไปนี้ครับ.
1.    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร (วัดโพธิ์)ประจำรัชกาลที่๑
2.    วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร  ประจำรัชกาลที่ ๒ 
3.    วัดราชโอรสาราม ประจำรัชกาลที่ ๓
4.    วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามประจำรัชกาลที่ ๔

5.    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามประจำ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่๗
6.    วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำรัชกาลที่ ๖
7.    วัดสุทัศเทพวรารามวรมหาวิหาร ประจำรัชกาลที่๘
8.    วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ประจำรัชกาลที่ ๙

การเตรียมตัวก่อนไปวัด
1.    จัดทำภารกิจของตนให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นกังวล
2.    ทำจิตใจให้แจ่มใส โดยการระลึกถึงบุญกุศลและคุณงามความดีที่เคยได้ทำมาแล้ว
3.    รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเพื่อทำใจให้บริสุทธิ์
การปฏิบัติตนภายในวัด
1.    สำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย งดอาการคะนองด้วยประการทั้งปวง ทั้งนี้เพื่อให้กาย วาจา ใจ ของเราเหมาะสมที่จะบำเพ็ญบุญกุศล
2.    งดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
3.    ควรนั่งให้เป็นระเบียบในสถานที่ที่กำหนดไว้
4.    ในการประกอบศาสนพิธี เช่น สวดมนต์ สมาทานศีล ถวายสังฆทาน ฯลฯ ควรเปล่งเสียงอย่างชัดเจนโดยพร้อมเพรียงกัน
5.    เมื่อมีสิ่งใดทำให้ขุ่นข้องหมองใจ เช่น อากาศร้อน กระหายน้ำ เห็นหรือได้ยินกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมของคนอื่น หรือการไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ ขอให้อดทนและแผ่เมตตาให้ความเห็นอกเห็นใจทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าให้เกิดโทสะขึ้นได้
6.    การสนทนากับพระ ในการสนทนากับพระนั้น หากเป็นผู้ชายไม่ค่อยมีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัดนัก เพียงแต่ให้ตระหนักว่าเป็นการสนทนากับพระ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของสังคม มีเพศคือ สถานะทางสังคมเหนือกว่าตน เมื่อเข้าไปถึงที่อยู่ของท่านควรจะกราบพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่ในนั้นก่อน แล้วจึงกราบพระสงฆ์ ซึ่งนิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ สำหรับคนที่ต้องแสดงความเคารพอย่างสูง ทุกครั้งที่พูดกับท่านควรพนมมือไหว้ ใช้สรรพนามที่ใช้เรียกตนเอง เช่น “กระผม” “ดิฉัน” โดยมองที่สถานะของพระเป็นตัวกำหนด หากท่านเป็นพระธรรมดา สรรพนามที่เรียกท่านมักนิยมคำว่า “ท่าน” “พระคุณเจ้า” หากเป็นพระที่มีสมณศักดิ์สูงก็อาจจะใช้คำว่า “ใต้เท้า” “พระเดชพระคุณ” “พระคุณ” “เจ้าพระคุณ” สำหรับสมเด็จพระสังฆราชใช้คำว่า “ฝ่าบาท” สรรพนามแทนตนเองใช้คำว่า “กระหม่อม”

หน้าต่อไป