IDOtravellers.com ฉับบนี้ผมขออาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะแสมสารในอ.สัตหีบจ.ชลบุรีแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงกันครับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหมู่เกาะแสมสารแห่งนี้เคยเป็นเขตหวงห้ามของกองทัพเรือ เพราะเกาะบางเกาะใช้เป็นแหล่งเพาะพันธ์และวางไข่ของเต่าทะเลเช่นเกาะจวง,เกาะจานและเกาะแสมสารเป็นเกาะอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชทางทะเลตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในอดีตจากเขตหวงห้ามของกองทัพเรือ ปัจจุบันหมู่เกาะแสมสารได้กลายมาเป็นเขตทหารยินดีต้อนรับเกาะบางเกาะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เช้าไปเย็นกลับและเกาะบางเกาะก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปดำน้ำชมปะการังรอบเกาะและพักผ่อนหย่อนใจกันได้บนเกาะ  จากนั้นผมก็จะพาท่านผู้อ่านเดินทางไปวิหารหลวงพ่อดำเพื่อนมัสการหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักสิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในช่องแสมสาร   จากนั้นจะพาท่านไปท่องเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยที่บริเวณเขาหมาจอ,ฟาร์มเพาะพันธ์ปลาการ์ตูน,ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือและโรงพยาบาลเต่าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  สุดท้ายผมขอพาท่านผู้อ่านเดินทางไปเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาสนามบินที่กำลังปรับปรุงพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบินรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนในปี 2558 ที่จะถึงนี้อีกด้วยครับ.บ้านช่องแสมสารอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


แผนที่อ.สัตหีบจ.ชลบุรีขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 200 ถ.มหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 1020

www.navy.mi.th/civil

หน้าต่อไป