สร้างกลไกป้องกันทุจริต

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท.  นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธรรมมาอภิบาล ร่วมมอบโล่รางวัลให้แก่สำนักที่ชนะการประกวด “แผนพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันทุจริตขององค์การโปร่งใสใส่ใจคุณธรรมอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใน อพท. ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรได้เข้าใจการสร้างกลไกลการป้องกัน สร้างความมีส่วนร่วม ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามแนวทาง 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ (Co – Creation) ณ ห้องประชุม อพท. สำนักงานใหญ่

กิจกรรมการประกวดครั้งนี้ มีสำนักต่างๆ ใน อพท. ร่วมส่งแผนงานเข้าประกวดจำนวน 10 สำนัก โดยตัดสินสำนักที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อเข้ารับโล่รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร หรือ อพท. 4  ส่งประกวดในหัวข้อ “แผนพัฒนาและเสริญสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตขององค์กรด้วยกลยุทธ์ด้านการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายช่องทาง”

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง หรือ อพท. 7 ส่งประกวดในหัวข้อ “แผนพัฒนาและเสริมสร้าง กลไกการป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการของหน่วยงานอื่นของ อพท.”

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ สำนักงานพื้นที่พิเศษอารยธรรมอีสานใต้ หรือ อพท. 2 ส่งประกวดในหัวข้อ “โครงการสภากาแฟ : รู้ทันการโกง (Corruption Watch&Wash)”