"แถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐"

ดร.ภุชพงค์ โนดไธสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ที่5-ซ้าย) พร้อมด้วย นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (ที่6-ซ้าย) ร่วมกันเป็นกล่าวเปิดการแถลง หัวข้อเรื่อง "งานแถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐"  ร่วมด้วย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา (ที่4-ซ้าย) นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ที่3-ซ้าย) และ นายปราโมชย์ ธรรมสโรช เลขานุการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ที่1-ซ้าย) และคณะผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานดังกล่าว โดยมี นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม (ที่2-ซ้าย) ให้การต้อนรับ จัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เมื่อเร็วๆนี้