ท่องเที่ยวกองทัพบกArmy Land แดนผจญภัย

ในระหว่างวันที่1-4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบกโดยการนำของ พล.ต ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบกได้นำคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวจากส่วนกลางเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเขตทหารในจังหวัดนครราชสีมา,นครนายก,ชลบุรี

  • พล.ต ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก

นำชุมชนร่วมงาน“ไทยเที่ยวไทย”

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท. 3 นำชุมชนจากจังหวัดตราด ซึ่งอยู่ภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก  อาทิ ชุมชนท่าระแนะ ชุมชนตำบลไม้รูด ชุมชนตำบล คลองใหญ่  ร่วมออกบูธในงาน “ไทยเที่ยวไทย” ครั้งที่ 51  เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมนำอาหารท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก   ณ ไบเทค บางนา 

ประเมินความสุขในแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ นางลอร์ร่า มูซิคานส์คี นักเขียน นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี   ดร.พอล โรเจอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและยังเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)   เพื่อพัฒนากรอบการประเมินความสุขและคุณภาพชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว นำดัชนีวัดความสุข Happiness Index ไปใช้ใน 6 พื้นที่พิเศษของ อพท. พร้อมอบรมบุคคลากร อพท. สถาบันการศึกษาที่เป็นภาคคีเครือข่าย อพท. ให้รู้จักเครื่องมือดังกล่าวด้วย นับเป็นการสะท้อนให้เห็นการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากลครั้งแรกของประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

บิ๊กฉัตร ลุยปรับท่องเที่ยววิถีคลอง “ดำเนินสะดวกโมเดล”

“บิ๊กฉัตร” มอบ อพท. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับภาพลักษณ์คลองดำเนินสะดวก เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” เน้นชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  พร้อมผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยววิถีคลอง ๑ คลอง ๒ น้ำ ๓ จังหวัด ได้แก่ คลองดำเนินสะดวก แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาครและสมุทรสงคราม  เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมหารือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องกว่า ๓๐ หน่วยงาน กำหนดเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มุมมองใหม่ ....ตลาดน้ำดำเนินสะดวก “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง โดยยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้มากที่สุด จึงได้มอบหมายองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจศักยภาพคลองดำเนินสะดวกและคลองสาขา จังหวัดราชบุรี และพบว่ามีศักยภาพในการดำเนินพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและร่วมรับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

โดยรูปแบบการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองบรรลุเป้าหมาย เกิดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงให้มีกลไกในการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นระดับชาติ คณะทำงานพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ จังหวัดราชบุรี เป็นระดับจังหวัด และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองดำเนินสะดวก เป็นระดับท้องถิ่น

“เราจะพัฒนาคลองดำเนินสะดวกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองทั่วประเทศได้มาศึกษาดูงาน นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน นำมาซึ่งการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวิถีวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการกระจายรายได้และประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน”

สำหรับแนวทางการพัฒนาคลองดำเนินสะดวก อพท. จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคลองดำเนินสะดวกจากแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น เปลี่ยนจากรายได้ที่กะจุกตัวให้เป็นเกิดการกระจายรายได้และประโยชน์จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นจะเตรียมแผนขยายผลสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยววิถีคลอง ๑ คลอง ๒ น้ำ ๓ จังหวัด ได้แก่ คลองดำเนินสะดวก แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาครและสมุทรสงคราม 

“ที่มอบหมายให้ อพท. เป็นแกนนำในการเข้าไปประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคูคลองในครั้งนี้ เพราะเห็นผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของ อพท. แล้วว่า จากการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ จึงมั่นใจว่า อพท. จะใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ อพท. เข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”

อย่างไรก็ตาม อพท. มีเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) และได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) ว่ามีความสอดคล้องเทียบเท่ากับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

ปรับโฉม “คลองดำเนินสะดวก” คืบหน้ารัฐบาลเล็งยกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนต้นแบบ

“บิ๊กฉัตร” ปลื้ม การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำต้นแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” คืบหน้า ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ สั่ง อพท. ลุยต่อตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ขีดเส้น 2 เดือนต้องเรียบร้อย พร้อมโปรโมทเชิญชวนนักท่องเที่ยว

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจว่า เห็นชอบผลการดำเนินงานพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาชุมชนในคลองดำเนินสะดวก ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำเสนอ พร้อมมอบหมายให้ อพท. ไปดำเนินการยกร่างจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี และชุมชนในคลองดำเนินสะดวก เป็นต้น  โดยคณะทำงานดังกล่าวจะเป็นคณะย่อยของคณะทำงานระดับจังหวัด มีหน้าที่ดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวโดยตรง

ทั้งนี้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต้นแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” เกิดจากแนวคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองดำเนินสะดวก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต้นแบบการพัฒนาคลองสวยน้ำใส ชูจุดขายการท่องเที่ยวย้อนอดีตตามรอยเสด็จ 3 กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน  จากนั้นมีแนวคิดที่จะขยายการพัฒนาสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินงานโดยคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ จังหวัดราชบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเป็นคณะทำงาน มี อพท. เป็นหน่วยงานประสานให้องค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ยึดหลักการให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้มากที่สุด เป้าหมายคือใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนฟื้นฟูวิถีชีวิตริมน้ำคลองดำเนินสะดวกและกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งคณะทำงานประชารัฐฯระดับจังหวัดได้ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชมรม รวมกันเป็นชมรมเครือข่าย มีนายอำเภอเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม“คณะกรรมการขับเคลื่อน ได้ดำเนินการพัฒนาคลองดำเนินสะดวกได้คืบหน้าไปมาก แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังต้องดำเนินการต่อ จึงขอให้ อพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 เดือน  พร้อมเปิดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปสัมผัสการท่องเที่ยววิถีคลองในลำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะประมาณเดือนมีนาคมศกนี้  และมีแนวคิดต่อไปอีกว่าจะขอให้ อพท. พิจารณาเพิ่มพื้นที่ต้นแบบในภาคอื่นๆ ภาคละ 1 แห่งต่อไป”

ทางด้านนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า สำหรับพื้นที่คลองดำเนินสะดวก อพท. เข้าไปดำเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ได้นำ “เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย” ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยืน (Global Sustainable Tourism Council : GSTC) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนพาชุมชนเดินทางไปศึกษาดูงานในชุมชนพื้นที่ต้นแบบของ อพท.

            “จากการลงพื้นที่คลองดำเนินสะดวกตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดราชบุรี  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ในการที่จะใช้องค์ความรู้และอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ฟื้นฟูและพัฒนา เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ที่เรียนรู้ได้ทั้งประวัติศาสตร์ เรื่องการเกษตร ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์คูคลอง และด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการท่าจอดเรือ การขึ้นและลงเรือนำเที่ยว เป็นต้น”

ทั้งนี้พื้นที่ต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลองดำเนินสะดวก ประกอบด้วย  4 จุดท่องเที่ยว ได้แก่ วัดโชติทายการาม บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด สวนเกษตรแม่ทองหยิบและตลาดเหล่าตั๊กลัก โดยรองนายกรัฐมนตรีขอให้ อพท. ไปเพิ่มการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวในแต่ละจุดให้มีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคมนี้ อพท. ได้เตรียมจัดกิจกรรมทดสอบสินค้าการท่องเที่ยว (Product testing) นำผู้ประกอบการนำเที่ยวที่ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ลงพื้นที่ทดลองเที่ยวชุมชนในเส้นทางต้นแบบ  เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการนำเที่ยวไปปรับปรุงเพิ่มเติม ก่อนจะนำไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดในลำดับต่อไป .