เสริมมาตรฐานพื้นที่อารยธรรมล้านนา

สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) อพท. นำโดย ดร.พรสุข จงประสิทธ์ ผู้อำนวยการ สพข. ( แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อารยธรรมล้านนา เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน Sustainable Tourism Management Standard (STMS) ที่ อพท. ได้พัฒนาขึ้นมาและนำมาตรฐานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันการท่องเที่ยว นำไปสู่การป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดกับทรัพยากรในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมีรากฐานการท่องเที่ยวที่มั่นคง และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป