พิพิธภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลประวัติศาตร์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนามจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ ข้อมูลประวัติศาตร์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนามจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ที่ บริเวณหมู่ที่ 5ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ความเป็นมา
ใน อดีตจังหวัดนครพนมเคยเป็นแหล่งที่พำนักอาศัยของบุคคลสำคัญและเป็นสถานที่ สำคัญแห่งหนึ่งบนเส้นทางของการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม และที่ที่บริเวณหมู่ที่ 5ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์วีรบุ รษของชาวเวียดนามพร้อมสมาชิกามัครพรรคพวกได้ลี้ภัยเข้ามาพำนักอาศัยอยู่นาน หลายปีที่บ้านนาจอกแห่งนี้ จึงได้มีการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสัมพันธภาพอันดีระหว่าง ประชาชนทั้งสองประเทศคือประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนาม
ใน ปีพ.ศ 2542 จังหวัดนครพนมเสนอแนวคิดที่จะดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านนาจอกให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ “หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนาม”ทางกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนวคิดดัง กล่าวโดยให้ความเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความ สัมพันธ์ให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการชักชวนให้นักท่องเที่ยวชาว เวียตนามให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่ง ในเวลาต่อมาทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีโครงการสนับสนุนบ้านนาจอกให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์และวัฒนธรรมไทย-เวียตนามโดยภายในพิพิธ ภัณฑ์
แห่งนี้ได้จัดให้มีการรวบรวมเอกสารที่สำคัญ,ภาพถ่าย,เครื่องใช้ สอยและหลักฐานทางประวัติศาตร์ต่างๆจัดแสดงไว้ภายในเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ ศึกษาอีกด้วย


และ ต่อมาในปีพ.ศ 2542 ทางจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำการจัดการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านนา จอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์และวัฒนธรรมไทย-เวียตนามต่อ มาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2547 นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนามพิพิธภัณฑ์ศูนย์ ข้อมูลประวัติศาตร์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนามจังหวัดนครพนมบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งประกอบไปด้วย.
1. ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนามเป็น สถานที่รวบรวมและจัดแสดงเอกสารสำคัญภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้ของอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์และหลักฐานทางประวัติ ศาตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช่น 
-รูปปั้นอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-บ้านพักจำลองของอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-เรื่องราวในอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงที่พำนักอยู่ที่บ้านนาจอก จ.นครพนม-เอกสารและภาพถ่ายสำคัญทางประวัติศาตร์ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2 .บ้านพักจำลองของอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็น สถานที่ที่อดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยปลูกสร้างบ้านเพื่อพำนัก อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยภายในบ้านจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้จำลองของท่านใน ช่วงที่ท่านพำนักอยู่ที่บ้านนาจอกในจังหวัดนครพนมระหว่างปีพ.ศ 2466-2474ซึ่งปรากฏหลักฐาน คือ ต้นมะเฟืองและต้นมะพร้าวที่ท่านได้ปลูกไว้และยังคงยืนต้นมาจนถึงในปัจจุบันนี้.3. เยี่ยมชมขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน


นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตลอดจนถึงความเป็นอยู่ ของชาวไทยเชื้อสายเวียตนามที่บ้านนาจอกจ.นครพนม


การประกอบอาชีพของคนไทยเชื้อสายเวียตนามแห่งบ้านนาจอกเช่นการปลูกชา ปลูกหมาก ปลูกพลูและการปลูกผักสวนครัว
4.บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนด้วยมิตนภาพน้ำใจไมตรีอันอบอุ่น.5 .ผลิตภัณฑ์
จำหน่ายชาเขียวที่ปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติ
6. ของที่ระลึก


จัด จำหน่ายของที่ระลึกของอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์เช่นหนังสือชีวประวัติ ของอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์และโงเหวียน ยาป ขุนศึกคู่ใจพร้อมเสื้อยืดและของที่ระลึกต่างๆท่านที่สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่
ศูนย์ข้อมูลมิตรภาพไทย-เวียตนาม
คุณ ปัญญา ดวงมณี โทรศัพท์ 081-471-7266
คุณจรัส บุญชวลิตโทรศัพท์ 087-234-0302
คุณวาริน จันทรเดชโทรศัพท์ 080-758-6953
โฮมสเตย์ติดต่อได้ที่ คุณ สมจิตร อรรถวินิจ โทรศัพท์ 089 -713-0261
หรือติดต่อข้อทราบรายละเอียดผู้ดูแลบ้านพักจำลองของอดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ที่คุณกร กนก วงศ์ประชาสุข เลขที่ 48 ม.5 บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม 48000โทรศัพท์042 -522-430