ถนนคนเดินตรอกโรงยา อ.เมืองจ.อุทัยธานี(ถนนสั้นตำนานยาว)
ชาวอุทัยธานียินดีต้อนรับทุกท่านสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ชุมชนเมืองอุทัยธานีบน “ถนนคนเดินตรอกโรงยา”ถนนที่สะท้อนถึงภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในเมืองอุทัยธานีในอดีตได้สมบูรณ์ที่สุดในจ.อุทัยธานี

บน ถนนสายนี้ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินแหล่งใหญ่ของชาวจีนอพยพ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองอุทัยธานีซึ่งมีความหลากหลายทางฐานะตั้งแต่ เถ้าแก่ยันจนถึงจับกังและคนลากรถเจ็กแต่ก็มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันแบบญาติพี่น้อง


ใน กลุ่มคนจีนมีการตั้งขบวนการอั้งยี่โดยมีเถ้าแก่ซอยเป็นผู้นำชาวจีนในสมัย นั้นและได้สร้างโรงยาฝิ่นเป็นสถานที่สูบฝิ่นอย่างถูกกฎหมายในสมัยของจอมพลป. พิบูลสงครามซึ่งต่อมาในปีพ.ศ 2500 ถูกสั่งให้ปิดลงในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จึงกลายเป็นตำนานของชื่อตรอกโรงยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


บนถนนตรอกโรงยาแห่งนี้มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตชุมชนของคนในเมืองอุทัยธานีในหลายๆด้านเช่น
ด้าน อาหารการกิน ในอดีตที่ผ่านมาเป็นแหล่งที่รวมของร้านอาหรของชาวจีนมีอาหารและขนมอร่อยๆ จำนวนมากเช่น ข้าวต้มกุ๋ยนานเป๋งเฮี้ยง,ข้าวมันไก่โกส่วน,เจ็กเซี้ยะข้าวเตี๋ยวไก่,เจ็ก ปิงเย็นตาโฟนอกจากนี้ยังมีขนมหวานเช่น ขนมแคระเจ๊เตียง,ซาลาเปาเจ็กฉั่ว,เจ๊อิมลอดช่อง,เจ๊ฮวยขนมหวานด้าน ของความบันเทิงเป็นที่พบปะพูดคุยของพ่อค้าชาวจีน –ไทยโดยมีร้านกาแฟโบราณเป็นที่นัดพบและใช้เป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์จีน-ไทย และบริเวณร้านทรงสวยช่วงก่อนไฟไหม้ตลาดเมื่อปีพ.ศ 2478เคยใช้เป็นที่ตั้งของโรงหนังเฉลิมดิเรก ต่อมาจึงกลายมาเป็นโรงยาฝิ่นมีโรงแรมที่พักของชาวจีนชื่อว่า “โรงแรมตั้งซ่งเซียง”หน้าร้านเม้งเป็ดพะโล้เป็นที่รวมพบปะพูดคุยของชาวจีน เล่นดนตรีจีนของกลุ่มจีนบันเทิงหน่ำเซียะ(สมาคมอุทัยสงเคราะห์)ซึ่งต่อมาได้ จัดตั้งคณะล่อโก๊ะ(ดนตรีจีน)ขึ้นและได้มีการสืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ใน ปัจจุบันภาคเอกชนในจ.อุทัยธานีได้มีการรวมตัวกันในรูปคณะกรรมการชุมชนเมือง อุทัยธานีจัดกิจกรรมถนนคนเดินตรอกโรงยาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์และฟื้นฟูเอกลักษณ์ของเมืองอุทัยธานีในด้านต่างๆเช่นวิถีชีวิตชุมชน ที่สงบเรียบง่ายตลอดจนวัฒธนธรรมที่ดีงามในด้านต่างๆตลอดจนบ้านเรือนที่มี เอกลักษณ์เช่นเรือนแพ,ศาลเจ้า,วัดและห้องแถวไม้โบราณและ นอกจากนี้บนถนนคนเดินยังเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียน รู้แสดงความคิดเห็นในชุมชนและจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเวทีเสาวนาภาพเก่าเล่า เรื่องเมืองเก่ากิจกรรมเด็กๆและเยาวชนการแสดงดนตรีของชุมชนส่วน ในด้านเศรษฐกิจได้มีการซื้อขายสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นให้ผู้ค้าขายที่อยู่ใน ชุมชนดดยได้จัดให้มีพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าและนำเอาเอกลักษณ์ของเมืองใน ด้านต่างๆที่ได้ข้อมูลจากการทำกิจกรรมเช่นรูปภาพสิ่งของ ตำนานเมืองมาสร้างคุณภาพเพิ่มให้กับตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมถนนคนเดิน ถนนสั้นแต่ตำนานยาวแห่งนี้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-514-651-2 โทรสาร 056-514-650 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.