9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์


โครงการจัดแสดง แสง-เสียง ขนาดเล็ก”amazing mini light and sound” เป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับ สนุนและส่งเสริมให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า เพิ่มในยามค่ำคืนให้กับแหล่งท่องเที่ยวใน 7 พื้นที่ว฿งได้แก่ สุโขทัย ,เชียงราย,เชียงใหม่,นครศรีธรรมราช,นครราชศรีมา,พระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพ มหานคร ซึ่งการแสดงดังกล่าวสามารถปรับลดขนาดจากการจัดแสดง แสง-เสียงขนาดใหญ่ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้เหมาะสมกับกลุ่มจำนวนผู้ชม เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรอ เทศกาลงานใหญ่ประจำปีทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากครั้ง ขึ้นในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้เกิดการขยายวันพักค้างคืนและการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มมาก ขึ้น รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้อีกวิธีหนึ่งที่ หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองสำหรับ โครงการ “ mini light and sound” เป็นกิจกรรมการแสดงที่เชื่อมโยงกับการแสดงที่เชื่อมโยงกับการนำเสนอแง่มุม ทางประวัติศาตร์ โบราณคดี ศิลปะประเพณีกล่าวได้ว่าเป็นรูปการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกำหนดจัดขึ้นใน พื้นที่ท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบรารสถานที่สำคัญในทุกโอกาส ทั้งนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร จะมีลักษณะพิเศษคือ นักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเที่ยวชมการจัดการแสดงและเล่าเรื่องราวเป็นจุดๆ คล้ายกับการแสดงแสง-เสียง ที่เมืองคาร์นัค ประเทศอียิปต์ การจัดการแสดง “9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551- 6 เมษายน2552
นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ


๑ มหัศจรรย์พระพุทธไสยาส วิหารพระพุทธไสยาสสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ หัว ซึ่งภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาส ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3 ของประเทศโดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีการประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่บริเวณฝ่าพระบาท


๒ มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน จารึก ตำนานนวดแผนโบราณมีกิจกรรมลายเส้นบอกตำแหน่งนวด นับเป็นบันทึกที่รวบรวมสรรพวิชาทั้งทางการแพทย์และทางการเมืองการปกครอง ประวัติการสร้างวัดและวรรณคดี


๓. มหัศจรรย์เจดีย์ 4 รัชกาล พระมหาเจดีย์ 4 รัชกาลเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ พระเจดีย์นั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วยพระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญตาญาน (กลาง) พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรรกนิทาน (ซ้าย) พระมหาเจดีย์มุนิบัติบริขาน (ขวา) และพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย (หน้า)


๔.มหัศจรรย์ต้นตำนานสงกรานต์ไทย นางสงรานต์ ตามคติความเชื่ออยู่ในตำนานสงกรานต์ซึ่งรัชกาลที่ 3 ให้จารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของ ประเพณีสงกรานต์โดยสมมุติผ่านเรื่องราวธรรมบาลกุมารและนางสงกรานต์ทั้งเจ็ด เทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์


๕.มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์ ของไทย เช่นตำราการแพทย์ โบราณคดี วรรณกรรม โคลงฉันท์ กาพย์ กลอนฯลฯจารึกลงบนแผ่นหินออน่ประดับไว้บริเวรผนังภายในวัดซึ่งความรู้ที่ จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวมเรียกว่า ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ โดยองค์การยูเนสโก มีมติรับรองให้ให้ขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพรเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นเอกสารมรดก ความทรงจำแห่งโลก


๖.มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์ วัดโพธิ์นั้นตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปโดยมืกายเป็นสีแดงลักษณะ คล้ายกับยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดฌพธิ์และยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำให้เกิดท่า เตียนในปัจจุบัน


๗.มหัศจรรย์ผ่านพรัตนโกสินทร์ เดิมเป็นพระอุโบส๔วัดโพธารามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ภายหลังการสถาปนา พระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้วจึงได้ลดฐานะเป็นศาลาการเปรียญ โดยภายในมี”พระพุทธศาสนา”ประดิษฐานเป็นพระประธาน๘.มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฎิมากร ซึ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฎิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่ง รัชกาล ที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ด้วยพระประสงค์ตั้งมั่นแน่วแน่ว่า นี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร


๙.มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมเรื่องราว ของ การแพทย์แผนโบราณและศิลปวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้และทรงพระราชดำรินำ เอาท่าดัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยบทแก้ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายมา ประยุกต์ใช้กับคติไทยที่ยกย่องฤาษีผู้เป็นครูประสิทธิประสาทวิทยาการต่างๆ เป็นรูปฤาษีดัดตนแสดงท่าไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและ รักษาโรคได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น