ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปลูกป่าชายเลนโฮมสเตย์ ที่คลองช่องและคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปลูกป่าชายเลนโฮมสเตย์ ที่คลองช่องและคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ตลอด แนวสองฟากฝั่งคลองช่องที่ทอดยาวคู่ขนานกับคลองโคนในตำบล คลองโคนอำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงครามซึ่งอยู่ทางปีกขวาของแม่น้ำแม่กลองนั้นเต็มไปด้วยบ้านเรือนชาว ประมงชายฝั่งหรือชาวประมงพื้นบ้านที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำการประมงพื้น บ้านหากินอยู่กับทะเลมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษด้วยการจับสัตว์น้ำไม่ว่าจะ เป็นกุ้ง หอย ปู ปลาฯลฯที่อาศัยอยู่ตามแนวป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์นำมาขายเพื่อเลี้ยงครอบ ครัวและบางส่วนนำมาแปรรูปเป็นกระปิคลองโคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว ประเทศ ปัจจุบันคลองช่องและคลองโคนไม่แตกต่างกันกับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย นั่นคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลายสภาพอากาศแปรปรวน ผู้คนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ำเริ่มลดน้อยลงต่อมาในปี พ .ศ 2534 ชาวบ้านในพื้นที่โดยการนำของคุณไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือ ผู้ใหญ่ชงค์ ได้ริเริ่มปลูกป่าชายเลนขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกๆก็เกิดปัญหาขึ้นสารพัดทั้งการคัดเลือก พันธุ์กล้าไม้แลความไม่ร่วมมือของชาวบ้านบางคนในชุมชนแต่ต่อมาเมื่ออธิบาย เหตุผลให้ชาวบ้านได้เข้าใจและทราบถึงปัญหาต่างๆแล้วชาวบ้านก็กลับมาให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี และในส่วนที่ยังความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้านอย่างล้นพ้นจนหาที่เปรียบมิได้ คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนคลองโคนพระองค์ได้ทรงเสด็จมาปลูกป่า ชายเลนคลองโคนด้วยพระองค์เองหลายครั้งด้วยกันตั้งแต่ปี พ.ศ . 2540- 2547 ปัจจุบันความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าชายเลนได้หวลกลับคืนมายังคลองโคนและคลอง ช่องอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ชาวคลองช่องหารายได้ใหม่ด้วยการเลี้ยงหอยแครง,หอยแมลงภู่และหอยนางรม  ซึ่งต่อมาชาวคลองช่อง ต.คลองโคนได้ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงบ้านเรือนที่อาศัยเพื่อรองรับนักท่อง เที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์ในนามของกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เรือนริมเลโฮมสเตย์”
สำหรับเรือนริมเลโฮมสเตย์แห่งนี้เป็นของคุณสุภาพ พุ่มไทร ชาวบ้านในคลองช่องตำบลคลองโคนซึ่ง มีบ้านพักจำนวน สี่หลังตั้งอยู่ริมคลองช่องพักได้หลังละ 6-8 คน พร้อม ห้องน้ำในตัว บรรยากาศร่มรื่นด้านหลังเป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำและสัตว์ ครึ่งบกครึ่งน้ำนานาชนิดนอกจากนี้ยังมีฝูงลิงแสมที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติออก หากินสามารถพบเห็นง่ายในเวลาน้ำลง นอกจากบ้านพักแบบโฮมสเตย์สไตล์ชาวเลแล้วทางเรือนริมเลโฮมสเตย์ยังมีกิจกรรม ต่างๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวนัก ท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือหางยาวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านคลองช่องและคลองโคนที่ ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนซึ่งอาชีพการเลี้ยงและเก็บหอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม เป็นอาชีพสำคัญของชาวบ้านสำหรับการเก็บหอยแครงชาว บ้านจะสาธิตการเก็บหอยแครงด้วยกระดานไม้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมโดยใช้กระดาน ไม้นั่งถีบเก็บหอยไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นภาพที่ตื่นตานักท่องเที่ยวที่เห็นได้ไม่บ่อยนักนักท่องเที่ยวอาจจะ เข้าร่วมกิจกรรมโดยการใช้กระดานลงเก็บหอยแครงรวมกับชาวบ้านก็ได้ ซึ่ง บริเวณปากอ่าวแม่กลองเป็นแหล่งเลี้ยงหอยแครง หอยแม่ภู่ หอยนางรมของชาวบ้าน ซึ่งจะมีกระเตง(กระต๊อบ) เฝ้าหอยของชาวบ้านปลูกเรียงรายอยู่ท่ามกลางทะเลโคลนบริเวณปากอ่าวแม่กลองซึ่ง เป็นภาพที่แปลกตาหาดูได้ไม่ง่ายนักมองดูคล้ายกับหมู่บ้านตั้งอยู่กลาง ทะเล.ในช่วงเวลาน้ำขึ้นและหมู่บ้านตั้งอยู่กลางทะเลโคลนในช่วงเวลาน้ำลงนัก ท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติของป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ตลอดจนสัตว์ ขึ้นบกครึ่งน้ำนานาชนิดเช่นปลาตีนที่มีอยู่อย่างชุกชุม


อีก ทั้งยังได้ชมฝูงลิงแสมที่หากินอยู่ตามป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ของคลองโคนและ คลองช่องนี้ หลังจากนั่งเรือชมธรรมชาติของป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์แล้วจากนั้นล่องเรือไป ปลูกป่¬¬าชายเลนกันสำหรับการปลูกป่าชายเลนที่คลองโคนเป็นการปลูกป่าชายเลน จริงๆโดย จะปลูกป่าชายเลนกันในช่วงน้ำลงโดยชาวบ้านจะเป็นผู้เตรียมกล้าไม้และเรือหาง ยาวให้นักท่องเที่ยวไปปลูกป่าในพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้สำหรับต้นไม้ที่ใช้นำ ร่องคือต้นลำพูเพราะเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนี้ปัจจุบันสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนขึ้น มากกว่า 2,000ไร่ ปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์เริ่มกลับมา หลังจากปลูกป่าชายเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวอาจจะฟอกตัวขัดผิว ด้วยโคลนพร้อม กับเล่นในทะเลโคลนก่อนที่จะชำระล้างร่างกายจากนั้นเดินทางกลับสู่เรือนริมเล เพื่อรับประทานอาหารซึ่งอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคกลางเช่น น้ำพริกปลาทูที่ทำมาจากกุ้งเคยซึ่งเป็นสัตว์ทะเลตัวเล็กๆ มีหัวเหมือนลูกน้ำตาดำหางเหมือนกุ้ง เวลาตำน้ำพริกแล้วจะเห็นตาดำๆ ลอยขึ้นมารับประทานพร้อมผักพื้นบ้านเช่นชะครามลักษณะคล้ายกับชะโอมชอบขึ้น บริเวณริมบ่อกุ้งนำมาต้มจิ้มกับน้ำพริกพร้อมกับปลาทูแม่กลอง”หน้างอคอหัก” คือสัญลักษณของปลาทูแม่กลอง พร้อมผัดฉ่าปลาดุกทะเลและปูผัดผงกระหรี่ฯ ส่วนในเรื่องรสชาติอาหารนักท่องเที่ยวจะประทับใจไม่รู้ลืมจนอยากกลับมา เยี่ยมเยือนเรือนริมเลอีกครั้งหนึ่งสำหรับอัตราค่าบริการ 1-4 คนราคา 700 บาท/คน 5 คนขึ้นไปคนละ 600บาท 
อัตรานี้รวม - บ้านพักหนึ่งคืน อาหาร 3 มื้อ
- เรือหางยาวพาไปปลูกป่าและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใช้เวลาประมาณ 2-3ชั่วโมง สนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
เรือนริมเลโฮมสเตย์ 64/5 ม 7 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034-731 044 089 9327193 www.ruanrimlay.com

เรือนริมเล โฮมสเตย์ ที่คลองโคน
กิจกรรม โลนโผน มากหนักหนา 
ทั้งเลี้ยงลิง จับหอย และตักปลา
ทั้งปลูกป่า เล่นสกี มีให้ลอง
รสอาหาร ยอดเยี่ยม เป็นที่หนึ่ง
เรื่องที่พัก น่าทึ่ง ไม่เป็นสอง 
ใครผ่านไป ผ่านมา เป็นต้องมา
เชิญจับจอง ลองมาดู จะรู้เอง 
การเดินทางมายังเรือนริมเลโฮมสเตย์
จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามถนนพระราม 2 ประมาณกิโลเมตรที่ 72 จะเห็นปั้มน้ำมัน ปตท. จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย(ซอยที่มีป้ายเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร)จากนั้นให้ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 500เมตรก็จะถึงท่าเรือคลองช่องจากนั้นนั่งเรือไปอีกประมาณ 5 นาที ก็จะถึงเรือนริมเลโฮมสเตย์