หมู่เกาะมันหมู่ เกาะมันประกอบไปด้วยเกาะ3 เกาะด้วยกันคือเกาะมันใน เกาะมันกลางและ เกาะมันนอกหมู่เกาะมันนี้ตั้งอยู่ในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองห่างจาก ท่าเรือแหลมตาลระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกิ่งอำเภอเขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองสำหรับ เกาะมันในครอบคลุมพื้นที่ประมาณ137ไร่ตั้งอยู่ห่างจากอ่าวมะขามป้อมประมาณ6 กิโลเมตร บนเกาะมีสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่า ทะเลปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยทางฝั่ง ตะวันออกส่วน เกาะมันกลางมีเนื้อที่ประมาณ63ไร่เป็นเกาะของเอกชนตั้งอยู่ระหว่างเกาะมันใน และเกาะมันนอกแต่จะอยู่ห่างจากเกาะมันในระยะทางประมาณ500เมตรเท่านั้นและ ตั้งอยู่ห่างจากอ่าวมะขามป้อมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรโดยมีรีสอร์ทอยู่หนึ่งแห่งมีชื่อว่าระย้าไอส์แลนด์รีสอร์ท ต่อมาคือเกาะมันนอกมีพื้นที่ 95 ไร่เป็นเกาะของเอกชนเหมือนกับเกาะมันกลางแต่มีขนาดเล็กกว่าเกาะมันในแต่มี ขนาดใหญ่กว่าเกาะมันกลางตั้งอยู่ห่างจากแหลมตาลระยะทางประมาณ11 กิโลเมตรมีรีสอร์ทอยู่หนึ่งแห่งมีชื่อว่าเกาะมันนอกรีสอร์ทสภาพภูมิอากาศ หมู่เกาะมันตั้งอยู่ทางด้านทะเลอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือพัดผ่านระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมและลมมรสุมตะวันออก เฉียงใต้พัดผ่านระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนส่วนเดือนเมษายนถึง เดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยน แปลงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตามลำดับสำหรับ ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีสภาพภูมิประเทศ หมู่เกาะมันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแกลงโดยหมู่เกาะทั้งสามเรียงตัวกัน จากทิศเหนือไปทางทิศใต้ สำหรับเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดก็คือเกาะมันในถัดไปก็ เป็นเกาะมันกลางและเกาะมันนอกตามลำดับ
สำหรับเกาะที่เราจะพาท่านผู้อ่าน เดินทางไปท่องเที่ยวก็คือเกาะมันใน มีพื้นที่ประมาณ137ไร่นับเป็นเกาะที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองมา จากเกาะเสม็ดและเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้แผ่นดินมากที่สุดโดยมีระยะทางห่าง จากแผ่นดินที่แหลมตาลระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันออกกรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรณีและสิ่ง แวดล้อมสำ หรับสภาพของภูมิประเทศของเกาะมันในบริเวณตอนกลางจนจรดทางทิศใต้เป็นภูเขา และป่าทึบประกอบด้วยพืชพันธุ์ไม้ยืนต้นต่างๆมากมายประกอบด้วยป่าบกอาทิเช่น มะม่วง มะนาวป่า มะนาวผี ยอป่าฯลฯส่วนป่าไม้ชายเลนได้แก่โกงกาง ปรง ตะบูน ฟาด โพธิ์ทะเล ปอทะเลฯลฯสำหรับสัตว์สัตว์ปีกที่อาศัยอยู่บนเกาะไก่ป่า ไก่ฟ้า นกยูงอินเดีย นกปรอทหัวโขนฯลฯส่วนสัตว์เลื้อยคลานอาทิเช่น แย้ ตะกรวด กระต่าย ตลอดจนงูนานาชนิดส่วน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นหาดทรายทอดตัวยาวตลอดแนวโดยบนเกาะมี พื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆบริเวณตอนกลางและตอนใต้และลาดเอียงเป็นพื้นที่ค่อน ข้างราบมีลักษณะเป็นหาดทรายลาดชันเล็กน้อยทางตอนเหนือด้านตะวันออกบริเวณบ่อ เลี้ยงเต่าและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่โดยเฉลี่ยมีความสูงไม่มากนัก บริเวณรอบเกาะทางด้านอื่นๆเป็นชายฝั่งโขดหินโดยมีอ่าวที่สำคัญได้แก่อ่าวต้น มะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกางและอ่าวหน้าบ้าน สำหรับจุดเด่นของเกาะมันในคือเป็นเกาะที่อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัย ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยส่วนบนเกาะมันในใช้เป็นที่ตั้งของ สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถเกาะ มันในเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระราช ทานให้กับกรมประมงก่อตั้งเป็น “โครงการสมเด็จฯอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล”ตามพระราชเสาวนีย์เมื่อปีพ.ศ. 2518ต่อมาในปีพ.ศ.2545ได้โอนย้ายมาให้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมทรัพ ยาการทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสำหรับ จุดประสงค์ใหญ่เพื่อให้เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลทางฝั่งทะเลอ่าว ไทยให้มีการขยายพันธุ์ในธรรมชาติแต่เนื่องจากทรงเห็นว่าเต่าทะเลมีการวางไข่ และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติน้อยลงโดยทางสถานีทำหน้าที่วิจัยและเพาะพันธุ์เต่า ทะเลเช่นเต่าตนุและเต่ากระ ตั้งแต่การฟักไข่อนุบาลและเลี้ยงจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ตลอดจนยังมีหน้าที่เผย แพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและองค์กรต่างๆที่น่าสนใจอีก ด้วยสำหรับ จุดท่องเที่ยวและพักผ่อนที่น่าสนใจบนเกาะส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางบริเวณทางด้าน ทิศเหนือของเกาะซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของบ่อเลี้ยงเต่าทะเลหลากหลายสาย พันธุ์เช่นเต่าตนุและเต่ากระส่วนเต่าตัวที่มีอายุมากที่สุด 25 ปี มีน้ำหนักประมาณ85กิโลกรัมนอก จากนั้นยังมีอาคารนิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลซึ่งภายในอาคารประกอบไป ด้วยเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างที่ถูกนำมาสต๊าฟไว้เพื่อการศึกษาให้นักเรียนนัก ศึกษาตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วยสำหรับ บริเวณด้านหน้าชายหาดที่อยู่ตรงข้ามกับอ่าวมะขามป้อมและแหลมแม่พิมพ์มีชื่อ ว่าหาดหน้าบ้านยังเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจและลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยและ เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดบนเกาะมันในอีกด้วยนอก จากนั้นบนเกาะมันในยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะ อีกด้วยซึ่งถ้าเดินเท้าตามเส้นทางซีเมนต์ขึ้นไปทางทิศเหนือจะเป็นบ่อเลี้ยง เต่าทะเลขนาดใหญ่ตามธรรมชาติพื้นที่ประมาณ30ไร่สร้างขึ้นเมื่อปีปีพ.ศ .2520โดยมีสะพานปูนซีเมนต์สามารถเดินเที่ยวชมได้รอบบริเวณบ่อเลี้ยงเต่าทะเล ขนาดใหญ่แห่งนี้ที่มีจำนวนเต่าทะเลอาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 15 ตัวนอกจากนี้ยังมีหาดทรายขาวยาวประมาณ200เมตรแต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำเพราะ ใช้เป็นหาดทรายที่เต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่โดยมีสะพานปูนซีเมนต์โอบล้อมอยู่ โดยรอบจึงสามารถเดินเที่ยวชมได้โดยสะดวกอีกด้วยเกาะ มันในอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติและ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องเช่าเหมาเรือเดินทางมา เองทางทีมงานwww.idotravellers.com ขอแนะนำว่าให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะมันในในรูปของการท่องเที่ยวแบบเช้า ไปเย็นกลับจะดีกว่าเพราะบนเกาะมันในปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆให้กับนัก ท่องเที่ยวนอกจากอาคารพักรับรองสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาหา ความรู้และทำกิจกรรมกันบนเกาะมันในเป็นหมู่คณะเท่านั้นสำหรับสถาบันใดที่ สนใจจะพานักเรียนนักศึกษาเดินทางมาทำกิจกรรมกันบนเกาะมันในสามารถติดต่อขอ ทราบรายละเอียดได้ที่
ศูนย์วิจัยทรัพยากรธรรมชาติทะเลอ่าวไทยทางด้านทิศตะวันออก โทรศัพท์ 038 657-383แต่ ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปพักค้างแรมศึกษาธรรมชาติศึกษา ชีวิตของเต่าทะเลจริงๆจะต้องจัดเตรียมเต็นท์พร้อมเสบียงอาหารมาเองและจะต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์วิจัยฯบนเกาะมันในอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการส่ง เสียงดังบนเกาะ ส่วนรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ สุเทพ เจือละออง นักวิชาการประมงระดับชำนาญการ โทรศัพท์ 081- 151- 6919
การเดินทางสู่เกาะมันใน
นัก ท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาชีวิตของเต่าทะเล บนเกาะมันในสามารถเช่าเหมาเรือประมงหรือเรือเร็วได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่อง เที่ยวปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองรายละเอียดสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-3866-1720 ต่อ 17หรือเช่าเหมาเรือที่บริเวณท่าเรืออ่าวแหลมตาล หรือจะพักบน รีสอร์ทที่เกาะมันกลางหรือเกาะมันนอก จากนั้นก็ซื้อเพ็คเกจทัวร์จากรีสอร์ทเดินทางมามาท่องเที่ยวยังเกาะมันในก็ ได้
การเดินทางสู่เกาะมันกลาง
เนื่องจากเกาะมันกลางเป็นเกาะส่วนตัว ของเอกชนหากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนเกาะมันกลาง ให้ติดต่อขอซื้อเพ็คเกจทัวร์ได้ที่ระย้าไอส์แลนด้รีสอร์ท รีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะมันกลาง โทรศัพท์ 08 1820 4299หรือwww. rayaisland.com 
การเดินทางสู่เกาะมันนอกเกาะ มันนอกเป็นเกาะส่วนตัวของเอกชนเหมือนกับเกาะมันกลางดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะมันนอกสามารถติดต่อขอซื้อเพ็คเกจ ทัวร์ได้ที่เกาะมันนอกรีสอร์ท รีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะมันนอกโทรศัพท์ 02 860 3025-7หรือ www.munnorkislandresort.com