แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร สวนน้ำบุ่งตาหลั่วในกองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา


สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติมีชื่อว่า
“บุ่งตาหลั่ว” หรือประชาชนที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงมักเรียกกันจนติดปากว่า “หนองไผ่ล้อม”


มีพื้นที่ 300 ไร่เศษ กองทัพภาคที่ 2 ได้พิจารณาเห็นว่า เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่
ประชาชนขาดพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ


จึง วางโครงการพัฒนาขึ้นดำเนินการเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยอาศัยความร่วมมือจาก ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหารนักการเมือง พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วม กันพัฒนา การดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2542 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 41,995,599 บาท และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อ 27 ตุลาคม 2542โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี