อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถ.วิภาวดี

อนุสรณ์ สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดี-รังสิต อยู่ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการสูงสุด สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีระชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศ ชาติ ลานกว้างหน้าอาคารเป็นลานประกอบพิธี ใช้ต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศและใช้สำหรับวางพวงมาลาในพิธีสำคัญต่างๆ ใกล้กันนั้นเป็นอาคารทรงไทยใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของชาติ
อาคาร ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมที่มีลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบสมัยโบราณ ด้านหน้าประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน White Carrara จากประเทศอิตาลี ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง
ภายใน อาคารนี้แบ่งเป็น 4 ชั้น ได้จัดแสดงตามลำดับ คือ ชั้น 1 จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญสงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบ ชั้น 2 คือพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ชั้น 3 แสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย และชั้น 4 แสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ เครื่องหมายยศของทหารสมัยต่างๆ
นอก จากนี้โดยรอบระเบียงของอาคารทรงแปดเหลี่ยมนี้ยังมีรายชื่อของทหารกล้าผู้ เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ จารึกนามลงบนแผ่นศิลาโดยรอบระเบียง
อาคารภาพปริทัศน์ ภายในโค้งเป็นวงกลม มีจิตรกรรมฝาผนังแสดงเหตุการณ์สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน พร้อมประกอบเสียงคำบรรยายควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 02-532-1021