ททท. ร่วมกับ จังหวัดก าแพงเพชรและเทศบาลเมืองก าแพงเพชร แถลงข่าวการจัดงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ าไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ บริเวณเกาะกลางแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดก าแพงเพชร และ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่กลับบ้านทุกท่านมาเที่ยวงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ าไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 21.00 น. ณ เกาะกลางแม่น้ าปิง จ.ก าแพงเพชร  

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในครั้งนี้ว่า ในนามชาว จังหวัดก าแพงเพชร รู้สึกขอบคุณที่ ททท. ได้เลือกจังหวัดก าแพงเพชร เป็นตัวแทนภาคเหนือในการจัดงานสงกรานต์มงคล ก่อ พระทรายน้ าไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร ประจ าปี 2561 เป็นการสร้างโอกาสอันดีให้กับจังหวัดในการเปิดเมืองก าแพงเพชรให้ นักท่องเที่ยวได้รู้จักยิ่งขึ้น ซึ่งทางจังหวัด ก็มีการเตรียมความพร้อมในการให้การต้อนรับและดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยจะบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐบาล ทหาร ต ารวจ และ ภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่ ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร ได้ กล่าวว่าในการจัดงานสงกรานต์ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากที่ ททท. ได้มาจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่จังหวัดก าแพงเพชร ท าให้ ภาพการจัดงานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น ในส่วนของเทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้ พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ที่วัดบาง, งานก่อ พระทรายน้ าไหล บริเวณเกาะกลางแม่น้ าปิง, การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุนครชุม, พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร, พิธี บวงสรวงศาลพ่อหลักเมือง ตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ นางสมฤดี จิตรจง ผู้อ านวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ได้กล่าวถึงในส่วนของ ททท. เองได้มีแผนงานโครงการการจัด กิจกรรม Amazing Songkran 2018 ใน 13 พื้นที่หลัก และ 5 พื้นที่เมืองรองทั่วประเทศไทย ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชร เป็น   1 ใน 5 พื้นที่ ที่ ททท.ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติที่ส าคัญคือการกระจายการจัดงานและขยายโอกาส ของเมืองรองที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองก าแพงเพชร รวมไปถึงส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่สืบไป โดยกิจกรรม Highlight ภายในงานปีนี้ ททท.ได้จัดท าซุ้มอุโมงค์น้ ามนต์จากวัดเกจิชื่อดัง จาก 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ในภาคเหนือ อาทิ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย,วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน,วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัด ก าแพงเพชร, วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุโขทัย, วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์, วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร, วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก และการประดับประดาพื้นที่บริเวณการจัดงานด้วยซุ้ม พวงมโหตรหลากสีสัน

และในวันที่ 16 เมษายน 2561 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมสงกรานต์แล้ว ททท.ได้จัดกิจกรรมการ วิ่ง Plogging เก็บขยะ เป็นครั้งแรกในเมืองไทย เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวก าแพงเพชรมาร่วมกันรณรงค์การรักษาความ สะอาด ตอบแทนสิ่งดีดีคืนสู่สังคมด้วยการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมหลังการจัดงาน นอกจากนี้ ททท.ยังได้จัดแคมเปญ “กลับ บ้านแต่งไทย เที่ยวสงกรานต์ก าแพงเพชร” ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก แต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมงาน เพียงท่านแสดง หลักฐานใบเสร็จค่าที่พักหรือบัตรโดยสารเครื่องบิน จะได้รับของที่ระลึก ฟรี!! วันละ 500 ท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย มีความสุขและสนุกสนานกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

“สงกรานต์ปีนี้กลับบ้านแต่งไทย เที่ยวสงกรานต์ก าแพงเพชร”