งานรักษ์แสม  รักเสมอ  (งานแต่งงานปู) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ณ สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “รักษ์แสม รักเสมอ” (แต่งงานปู) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบล   เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดระยอง และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนของสะพานรักษ์แสม

            สะพานรักษ์แสม เป็น สะพานที่เกิดจากชาวบ้านร่วมกันสร้างสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่ง เพื่อเดินทางไปดูแลคอกปูแสม พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนมาสร้างเป็นสะพานแขวนที่สวยงามมีความยาว 80 เมตรเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติและไม่ขวางทางเรือที่สัญจรไปมา พร้อมทั้งยังสร้างสะพานเดินชมป่าชายเลนยาว 90 เมตรอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติของริมคลองสองฝั่ง ต้นโกงกางและต้นแสมอายุกว่า 100 ปี อีกทั้งสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกัน จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวคู่รักนิยมเดินทางมาถ่าย Pre-wedding นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆได้ อาทิ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ตัดกับความงามของทุ่งโปรงทอง ชมความสวยงามของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส สัมผัสวิถีชีวิตของแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านทะเลน้อย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดจันทบุรีผ่านถนนเฉลิมบูรพาชลทิตซึ่งเป็นถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย

            นายอุทิศ  ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง เปิดเผยว่า กิจกรรมเด่นของรักษ์แสมที่เนินฆ้อ คือ การจัดงานแต่งงานปู (รักษ์แสม รักเสมอ) จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนำปูแสมฝ่ายเจ้าบ่าว มาสู่ขอปูแสมฝ่ายเจ้าสาว  โดยจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีเช่นเดียวกับการแต่งงานคน มีการส่งตัวเข้าหอเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูแสมและปูดำและพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นมีการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางของสะพานรักษ์แสม สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน และเป็นการผลักดันให้สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ปูแสม ปูดำ สัตว์น้ำและทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าสูงสุด

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ททท. สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 0 3865 5420-1 สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลงจังหวัดระยอง โทรศัพท์. 0 380 37611