เที่ยวย้อนยุคตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วทุกวันเสาร์ อาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

เที่ยวย้อนยุคตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วทุกวันเสาร์ อาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเอ่ยถึงตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว นักท่องเที่ยวบางท่านอาจยังไม่ค่อยที่จะคุ้นหูกันเท่าไหร่นัก แต่ตลาดจีนโบราณแห่งนี้จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวพัทยาหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วแห่งนี้จะเปิดเป็นประจาทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น.

- ศาลเจ้าแม่ทับทิม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชากแง้วเคารพนับถือ

เจ้าแม่ทับทิม

- บานประตูศาลเจ้าแม่ทับทิม

สาหรับบ้านชากแง้ว ตั้งอยู่ในต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชื่อของบ้านชากแง้ว อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักท่องเที่ยวมากนัก แต่เชื่อว่าคนที่อาศัยอยู่แถวพัทยาหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณนั้นต้องรู้จักบ้านชากแง้วแห่งนี้เป็นอย่างดี เพราะในอดีตเมื่อ100 ปีที่ผ่านมาก่อนจะมีการก่อสร้างถนนสุขุมวิท บ้านชากแง้วแห่งนี้เคยเป็นย่านการค้าที่เคยเจริญรุ่งเรื่องมาก่อนและย้อนไปในยุคเก่าแก่สมัยที่บ้านชากแง้วแห่งนี้จะมีกลุ่มคนไทยอาศัยอยู่มาแต่ดั่งเดิม ต่อมามีคนจีนแต้จิ๋วจากโพ้นทะเลพากันอพยพถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณบ้านชากแง้วแห่งนี้เป็นจานวนมาก สาหรับอาชีพหลักของชาวจีนอพยพ ในสมัยนั้นคือการทาการเกษตรเช่นการปลูกมันสาปะหลัง ปลูกมากจนถึงขนาดมีโรงงานแปรรูปมันสาปะหลังเกิดขึ้นหลายโรงงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงงานเหล่านี้จะปิดดาเนินการไปหมดแล้วก็ตาม

- ถนนทางเข้าตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

- ศิลปะภาพวาดบนกาพงตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

- รถเจ๊กลากมีให้บริการนักท่องเที่ยวภายในตลาดบ้านชากแง้วเที่ยวละ 50บาท

เมื่อชุมชนบ้านชากแง้ว มีการทาเกษตรกรรมจึงทาให้เกิดมีโรงงานขึ้นแต่ด้วยเครื่องจักรสมัยนั้นยังไม่ค่อยทันสมัย แรงงานจึงเกิดขึ้นมากมายมีผู้คนต่างถิ่นหลากหลายพากันอพยพเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านชากแง้วแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนจากโพ้นทะเล ทาให้ที่บ้านชากแง้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลาดับ โดยมีโรงหนังที่มีชื่อว่า “ชากแง้วราม่า” ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว สาหรับโรงหนัง “ชากแง้วราม่า” ในสมัยนั้นเป็นที่นิยมของชาวบ้านชากแง้วเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ที่ให้ความบันเทิงใจแก่ผู้คนในสมัยนั้น ตั้งแต่ตั๋วหนังยังมีราคาเพียง 3.50 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 1 บาท ชุมชนบ้านชากแง้วมีทั้งโรงงาน,โรงงิ้วและตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบ้านชากแง้วในสมัยนั้นเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเรื่อยมาจนเมื่อมีการก่อสร้างถนนสุขุมวิทความเจริญจึงได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งพัทยา ตามคาบอกเล่าของคนเก่าแก่ในชุมชนบ้านชากแง้วที่อยู่ในยุคสมัยนั้น

- บะจ่างขนมขึ้นชื่อของตลาดจืนโบราณชากแง้ว

และเมื่อความเจริญย้ายไปยังพัทยา จึงทาให้ชุมชนบ้านชากแง้วเริ่มซบเซาลงตามลาดับแต่ยังคงไว้ซึ่งบ้านเรือนตึกแถวไม้แบบเก่า มีบ้างที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านชากแง้วยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นชุมชนจีนโบราณเรือนไม้แถวแบบที่มีระเบียงยื่นออกมาเชื่อมต่อกันให้ได้เห็นความสวยงามตามยุคสมัยซึ่งเป็นเสน่ห์อันน่าสนใจของบ้านชากแง้วรวมไปจนถึงประวัติอันยาวนานของชุมชนบ้านชากแง้วในอดีตกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยและจีนที่ผสมผสานกันได้เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้

- ศิลปะการวาดหน้ากากจีนภายในตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

ปัจจุบันชาวบ้านชุมชนบ้านชากแง้วได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว เป็นการช่วยกันคืนชีวิตชีวาให้กับบ้านชากแง้ว ด้วยการจัดตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วขึ้นในทุกๆ วันเสาร์ เวลา 15.00 -22.00 น. พร้อมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สานักงานพัทยาได้ช่วยทาการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้นรวมทั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้เลือกชุมชนบ้านชากแง้วให้เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนชาวจีน ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมานานนับร้อยปีเอาไว้อีกด้วยครับ

- โรงภาพยนต์ชากแง้วราม่าภายในตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วปัจจุบันเลิกฉายกลายเป็นอดีตไปแล้ว

- อาหารก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดภายในตลาดชากแง้ว

- บ่อน้าโบราณในตลาดจีนชากแง้ว

- ตารวจรักษาความปลอดภัยภายในตลาดจีนโบราณชากแง้วก็แต่งชุดให้เข้ากับยุคสมัยเหมือนกัน

- คุณ นิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ ประชาสัมพันธ์

ตลาดจีนโบราณชากแง้วตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตาแหน่ง GPS 12.831969, 100.967077- สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณ นิภา ชูชัยวัฒนศักดิ์ ประชาสัมพันธ์ตลาดจีนโบราณชากแง้ว โทรฯ 081 870-4636 www.facebook.com/Chakngeaw