แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร 1
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปชีพจังหวัดฉะเชิงเทราความเป็นมาและวัตถุประสงค์
คู่ สมรสคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดกิจกรรมรับสมัครงาน ตรวจสุขภาพและฝึกอาชีพ เพื่อสร้างเสริมโอกาส และให้บริการสวัสดิการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส


ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ห่วงใยช่วยเหลือราษฏรในท้องถิ่นห่างไกล ให้มีอาชีพทำกิน มีรายได้เลี้ยงครอบครัว อยู่อย่างมีความสุขและพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบไทย ดังนั้นเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ คู่สมรสคณะรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวที่บ้านพิษณุโลกว่าจะเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะจัดโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแบบยั่งยืน สนองแนวทฤษฏีใหม่และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งชื่อโครงการว่า ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริทั้ง นี้ก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โครงการนี้จะดำเนินการทั้ง ๔ ภาคของประเทศ ซึ่งภาคกลางจะใช้พื้นที่บางส่วนจำนวน 45ไร่ ของกองทัพบก บริเวณกองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


ต่อ มาคู่สมรสคณะรัฐมนตรี มีดำริที่จะเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพรนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะจัดโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแบบยั่งยืนเช่นกัน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ห่วงใยช่วยเหลือราษฏรในท้องถิ่นห่างไกล ด้วยการฝึกอาชีพแก่ชาวบ้านให้สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว
ภายในโครงการแบ่งเป็น 3 ส่วน 
1.ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 อาคารนิทรรศการแสดงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในมีนิทรรศการแสดง 7 ส่วน คือ วีดีทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ, วิถีที่พอเพียง, ดิน หัวใจของการทำเกษตร, น้ำ คือ ชีวิต, ข้าวและท้องทุ่งนา คือที่มาของความพอเพียง, แปลงพืชผสมผสาน เพื่อการเกื้อกูล และเกษตรกรนักบริหารในไร่นา
1.2 ฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ ฐานปศุสัตว์ ประมง, ฐานดิน น้ำ ปุ๋ย , ฐานนาข้าว, ฐานผักผลไม้ และฐานบัญชีฟาร์ม 
1.3 พื้นที่ทำกิน แบ่งตามทฤษฎีใหม่ คือ สระน้ำ 30 %, นาข้าว 30 % พืชไร่พืชสวน 30 % และที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยบ้านพักเกษตรกร, แปลงพืชพักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ 10%


2. ส่วนศิลปาชีพ 2.1 อาคารนิทรรศการ จำนวน 1 อาคาร แสดงงานศิลปาชีพของจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด ได้แก่ ตุ๊กตาชาววัง, ผ้าจก, เครื่องจักรสาน, ดอกไม้ประดิษฐ์, หัวโขนและอื่นๆ
2.2 อาคารสาธิตและฝึกงานศิลชีพ 3 หลัง สาธิตเครื่องจักรสาน, สาธิตดอกไม้ประดิษฐ์ และสาธิตตุ๊กตาชาววัง3. ส่วนอื่น ๆ 
3.1 อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, อาคารประชาสัมพันธ์, อาคารร้านอาหาร, และพื้นที่จัดค่ายพักแรม


การดำเนินการเข้าชมและค่าบริการ 
1.เข้าชมได้ทุกวัน (08.00-17.00น.) วันหยุดราชการ (0.900-17.00 น.) 
2.เข้า ชมได้ทั้งเป็นคณะและบุคคล ถ้าเข้าชมเป็นคณะควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (จากหน่วยงานใด, จำนวน,วันเวลาที่จะเข้าชม, ตามหมายเลขโทรศัพท์) โดยติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ1 สัปดาห์ สำหรับเป็นบุคคลสามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการ 
หมาเหตุ : สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ 3 ระบบ ดังนี้
1.เยี่ยมชม เพื่อดูงานทั่วไป 2 ชม. 
2.เยี่ยมชม, เพื่อศึกษาสาระการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 5 ชม. 
3.หลัก สูตรรอบรมพิเศษ พักแรม 3 วัน 2 คืน, 2 วัน 1 คืน เพื่อเยี่ยมชม, ทำกิจกรรมภายในศูนย์ฯ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในค่ายทหารตามความประสงค์ ทั้งในระดับนักเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. อนุปริญญา , ปริญญาและบุคลลทั่วไป 
ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนฯ ภาคกลาง ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-1985, 0-3851-2508 โทรทหาร 63086, 63087 website ศูนย์การเรียนฯ ภาคกลาง